The influence of soft power and public attitude on foreign investment among Mongolians

Keywords: foreign investment, soft power, public attitude

Abstract

The main goal of this article is to determine the public attitude on foreign investment among Mongolians based on the soft power theory that the general attitude of a nation could influence the way of perceiving foreign investment. For this purpose, 383 representative samples were surveyed for correlational analysis. Based on the statistical results, a comparative analysis on China and South Korean soft power influence among Mongolian youth were elaborated further. This article is complementary to soft power studies in a narrow sense that counts its empirical importance.

Монгол Улс дахь зөөлөн хүчний бодлогын нөлөөг гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад хандах иргэдийн хандлагаар судлах нь

Хураангуй: Энэхүү судалгаанд Монгол Улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтанд хандах олон нийтийн хандлагын талаар авч үзлээ. Судалгаанд “олон нийтийн хандлага нь хүчирхэг улсын зөөлөн  хүчний бодлогын нөлөөнөөс хамааралтай байдаг” хэмээх онолын үндэслэлд тулгуурласан болно. Түүвэр судалгаанд хүн ам зүйн үзүүлэлтүүдийг жигд төлөөлж чадах 383 иргэнийг хамруулсан. Цуглуулсан мэдээлэлд корреляцийн шинжилгээ хийж, хүчин зүйлсийн хамаарлыг тодруулсан. Түүнчлэн мэдээлэл боловсруулалтын явцад гарсан үр дүнг илүү тодотгох үүднээс БНХАУ болон БНСУ-ын зөөлөн хүчний нөлөөллийг Монголын кейс дээр харьцуулан авч үзэв. Өгүүллийн практик ач холбогдол нь зөөлөн хүчний нөлөөллийг явцуу хүрээнд, эмпирик байдлаар судалсан явдал юм.         

Түлхүүр үгc: гадаадын хөрөнгө оруулалт; зөөлөн хүч; олон нийтийн хандлага

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
226
PDF
473
Published
2020-06-02
How to Cite
Gantuya, A., & Zaya, T. (2020). The influence of soft power and public attitude on foreign investment among Mongolians. Journal of International Studies, 1(110), 91-102. https://doi.org/10.5564/jis.v1i110.1345
Section
Articles