Journal of International Studies https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS <p>published by the Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences.</p> <p><strong>Abstracting and indexing in <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, Dimensions, <a title="Journal of International Studies" href="https://doaj.org/toc/2663-7871" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a>, <a title="EBSCO" href="https://www.ebscohost.com/discovery" target="_blank" rel="noopener">EBSCO Discovery Service</a>, and <a title="CNKI" href="https://enscholar.cnki.net/journal/search" target="_blank" rel="noopener">CNKI</a></strong></p> Institute of International Studies en-US Journal of International Studies 2312-4512 <p>Copyright on any research article in the <strong>Journal of International Studies</strong> is retained by the author(s).</p> <p>The authors grant the <strong>Journal of International Studies</strong> a license to publish the article and identify itself as the original publisher.</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons Licence"></a><br>Articles in the <strong>Journal of International Studies</strong> are Open Access articles published&nbsp;under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> CC BY.</p> <p>This license permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.</p> Editorial - Vol.46, No 116. 2023 https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3336 Zolboo Dashnyam Copyright (c) 2023 Zolboo Dashnyam http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-11 2024-04-11 46 116 v vii 10.5564/jis.v46i116.3336 The Belt and Road Initiatives & Mongolia: Expert survey results https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3298 <p><em>Since 1990, Mongolia has been moving from a planned economy to a market economy, revolutionizing social order, and adopting democratic methods for more than 30 years. During this period, dozens of studies on the social, economic and political development of Mongolia made specific assessments and conclusions. The articles are aimed at Mongolia's development, characteristics, and participation in the Belt and Road Initiative, which is launched by the People's Republic of China, its advantages, the impact on the current state of Mongolia's society, and the obstacles it faces. The paper presents the results of research divided into four main groups: common ground, cause-effect, solution-effect and conclusion.</em></p> <p><strong>“Нэг бүс Нэг зам” санаачилга ба Монгол Улс: </strong><strong>Шинжээчдийн судалгааны үр дүн</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй:</em></strong><em> Монгол Улс 1990 онд төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг руу шилжих үйл явц өрнөж нийгмийн тогтолцоо эрс өөрчлөгдсөн тухайн үеэс хойш ардчиллын замыг сонгон хөгжөөд гуч гаруй жилийн хугацааг туулж өнгөрөөв. Энэ хугацаанд Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн хөгжлийн талаарх олон арван судалгаанд тодорхой үнэлэлт, дүгнэлтүүдийг хийж ирсэн нь бий. Энд танилцуулж буй өгүүллийн хувьд Монгол Улсын хөгжил, онцлогийн талаар, мөн БНХАУ-ын санаачилгаар өрнөж буй “Бүс ба зам санаачилга”-д Монгол Улс хэрхэн оролцох, түүний үр өгөөж, нийгмийн өнөөгийн амьдралд хэрхэн тусгалаа олж буй хийгээд өмнө тулгарч буй саад бэрхшээл, гарц шийдлийг тодруулахыг зорив. Энэхүү өгүүллийг ерөнхий үндэслэл, нөхцөл байдал-шалтгаан, гарц-шийдэл ба дүгнэлт гэсэн дөрвөн үндсэн багцад ангилан судалгааны үр дүнг танилцуулж байна. </em></p> <p><strong><em>Түлхүүр үгс:</em></strong><em> Монгол Улс, БНХАУ, Бүс ба зам санаачилга, шинжээчид, уламжлал, үнэлгээ</em></p> Khatanbold Oidov Copyright (c) 2023 Khatanbold Oidov http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 46 116 31 49 10.5564/jis.v46i116.3298 Economic Partnership Agreement between Mongolia and Korea: Some issues concerning the tariff negotiations https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3303 <p><em>Mongolia signed its first Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan and the agreement entered into force in 2016. It has been agreed to conclude the next agreement with the Republic of Korea, and official negotiations have started from December 2023. In the framework of the traditional agreement, trade in goods and services, trade-related investment issues and intellectual property rights are discussed. Among these, the tariff negotiations are the core issue of the trade in good chapter and determine the benefits of negotiations through harmonization with other chapters. Therefore, it is important to conduct both qualitative and quantitative research in advance and make research-based decisions for customs tariff negotiations. In addition to studying the types of agreements signed by South Korea with other countries, the duration of negotiations, and the results of tariff negotiations with Vietnam, some issues to be considered in tariff negotiations were determined by analysing the revealed comparative advantage (RCA) index needed to develop Mongolia's proposals for tariff concessions’ schedule and requests to be submitted to South Korea.</em></p> <p><strong>Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс хоорондын эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр:&nbsp;</strong><strong>Гаалийн тарифын хэлэлцээ хийхэд анхаарах зарим асуудал</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй. </em></strong><em>Монгол Улс анхны Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр (ЭЗТХ)-ийг Япон улстай байгуулан 2016 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Дараагийн хэлэлцээрийг БНСУ-тай байгуулахаар тохиролцож, албан ёсны хэлэлцээг </em><em>2023 оны 12 дугаар сараас эхлүүлээд </em><em>байна. Хэлэлцээрийн хүрээнд барааны болон үйлчилгээний худалдаа, худалдаанд хамаарах хөрөнгө оруулалт болон оюуны өмчийн эрх гээд олон асуудлыг хөнддөг. Гаалийн тарифын хэлэлцээ нь барааны худалдааны бүлгийн үндсэн асуудал бөгөөд бусад бүлэгтэй нягт уялдаатай байж хэлэлцээрээс хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлдэг. Иймээс гаалийн тарифын хэлэлцээ хийхэд шаардлагатай чанарын болон тоон судалгааг урьдчилан хийж, судалгаанд суурилсан шийдвэрийг гаргах нь чухал. Энэ ажлын хүрээнд БНСУ-ын бусад оронтой байгуулсан хэлэлцээрийн төрөл, хэлэлцээ үргэлжилсэн хугацаа, Вьетнамтай хийсэн тарифын хэлэлцээний үр дүн зэргийг судалж, Монгол Улсын тарифын хөнгөлөлтийн жагсаалтын санал, БНСУ-д хүргүүлэх хүсэлтийг боловсруулахад шаардлагатай харьцангуй давуу талын шинжилгээг хийж, тарифын хэлэлцээ хийхэд анхаарах зарим асуудлыг тодорхойлсон болно. </em></p> <p><strong><em>Түлхүүр үгс: </em></strong><em>Гаалийн тарифыг бууруулах, тэглэх; Хөнгөлөлттэй тариф; &nbsp;Нэн тааламжтай тариф; &nbsp;Тарифын хөнгөлөлтийн жагсаалт; Харьцангуй давуу талын индекс</em></p> Otgonsaikhan Nyamdaa Nomintsetseg Ulzii-Ochir Delgerjargal Enkhtuya Copyright (c) 2023 Otgonsaikhan Nyamdaa, Nomintsetseg Ulzii-Ochir, Delgerjargal Enkhtuya http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 46 116 50 71 10.5564/jis.v46i116.3303 Cooperation between Mongolia-China border ports during the Covid-19 pandemic: On the geo-economic example of the Zamyin-Uud port https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3299 <p><em>The trade and economic relationship between Mongolia and China, which has been developing year by year has a long history and was going smoothly until the outbreak of the Covid-19 pandemic. Due to the Covid-19 pandemic, trade, and economic relations between the two countries have come to a standstill, and border ports faced a lot of challenges. As Zamin-Uud Port is the strategic channel of trade and economic relations between the two countries, however it was heavily affected by crisis caused by the Covid-19 pandemic. Therefore, the purpose of this article is to evaluate the operation of Zamin-Uud port during the period of trade and economic difficulties caused by the Covid-19 pandemic, and to discuss how to avoid or overcome such problems in the future.</em></p> <p><strong>Монгол-Хятадын хилийн боомтын цар тахлын үеийн үйл ажиллагаа: </strong><strong>Замын-Үүд боомтын гео-эдийн засгийн жишээн дээр</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй: </em></strong><em>Жилээс жилд хөгжиж ирсэн Монгол-Хятадын худалдаа эдийн засгийн харилцаа, хил гаалийн тасалдалгүй ажиллагаа Ковид-19 цар тахал гарах хүртэл хэвийн явж ирсэн байна. Ковид-19 цар тахлын улмаас хоёр орны худалдаа эдийн засгийн харилцаа зогсонги байдалд орж, хилийн боомтуудад бэрхшээлтэй нөхцөл байдал үүссэн билээ. Ялангуяа Замын-Үүд боомт нь хоёр орны худалдаа эдийн засгийн харилцааны стратегийн ач холбогдолтой гол суваг учир цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэлтэй хямралууд шууд нөлөө үзүүлсэн байдаг. Иймд энэхүү өгүүллийн зорилго нь Ковид-19 цар тахлаас үүдэн гарсан худалдаа эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлтэй үед Замын-Үүд боомтын үйл ажиллагаа дээр үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид ийм асуудлаас хэрхэн даван туулах талаар хэлэлцэхэд оршиж байна. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></p> <p><strong><em>Түлхүүр үгс:</em></strong><em> Ковид-19, цар тахал, Замын-Үүд боомт, Монгол-Хятадын худалдаа эдийн засгийн харилцаа, гео-эдийн засаг</em></p> Ulzii Zaanaa Munkh-Ulzii Batmunkh Copyright (c) 2023 Ulzii Zaanaa, Munkh-Ulzii Batmunkh http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 46 116 72 88 10.5564/jis.v46i116.3299 Analysis of some issues regarding treaties and agreements concluded between Mongolia And Russia https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3300 <p><em>In this article, the author refers to the Agreement on Friendly Relations and Cooperation between Mongolia and the Russian Federation of 1993, the Ulaanbaatar Declaration of 2000, the Moscow Declaration of 2006, the Declaration on the Development of Strategic Partnership between Mongolia and the Russian Federation of 2009, and "Agreement between Mongolia and Russia on friendly relations and comprehensive strategic partnership" of 2019. Some current issues of relations between the two countries are analyzed by analyzing legal documents and other agreements.</em></p> <p><strong>Монгол-Оросын хооронд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрүүдийн зарим асуудлуудад хийсэн дүн шинжилгээ</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй: </em></strong><em>Энэхүү өгүүлэлд зохиогч 1993 оны “Монгол Улс, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ”, 2000 оны “Улаанбаатарын тунхаглал”, 2006 оны Москвагийн тунхаглал, 2009 оны “Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд Стратегийн түншлэл хөгжүүлэх тухай тунхаглал”, 2019 оны “Найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондын гэрээ” зэрэг хоёр орны харилцааг иж бүрэн стратегийн түншлэлийн хэмжээнд хүргэсэн, эрхзүйн үндэс суурь болсон баримт бичгүүд болоод бусад гэрээ хэлэлцээрүүдэд анализ хийх замаар хоёр орны харилцааны зарим тулгамдсан асуудлуудыг судлан шинжлэв.&nbsp; </em></p> <p><em>&nbsp;</em><strong><em>Түлхүүр үг</em><em>: гэрээ, хэлэлцээр, </em></strong><em>Монгол-Оросын харилцаа, Оросын үл хөдлөх хөрөнгө, их өр, төмөр зам</em></p> Nyamdoljin Adiya Copyright (c) 2023 Nyamdoljin Adiya http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 46 116 89 112 10.5564/jis.v46i116.3300 Historical approach of international studies in Mongolia, current state and future outlook (on the example of the Institute of International Studies of MAS) https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3301 <p><em>The Institute of International Studies of the Mongolian Academy of Sciences, which is the oldest professional academic organization as 'Think-Tank', that exclusively carries out basic research on international studies and international relations in Mongolia, was established 55 years ago amid hard external and internal conditions of the country, and had gone through several stages.</em></p> <p><em>The main purpose of this report is to summarize the main research results of the Institute of International Studies of MAS for latest 55 years, and to briefly present to you my brief conclusions and suggestions about the current state and future prospects of international studies research. The paper has consisted following parts, a. Historical background of the institution, b. A historical approach to institute research, c. Current status and future prospects of the Institute's research, d. conclusion and some proposals etc.</em></p> <p><strong>Монгол Улс дахь олон улс судлалын түүхэн хандлага, </strong><strong>өнөөгийн байдал, цаашдын төлөв </strong><strong>(ШУА-ийн Олон улс судлалын хүрээлэнгийн жишээн дээр)</strong></p> <p><em>Монгол Улс дахь олон улс судлал, олон улсын харилцааны суурь судалгааг дагнан хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн ууган байгууллага болох ШУА-ийн Олон улс судлалын хүрээлэн нь өдгөөгөөс 55 жилийн тэртээ улс орны гадаад, дотоод амаргүй нөхцөл байдлын дунд үүсэн байгуулагдаж, энэ түүхэн хугацаанд хөгжил, төлөвшлийн хэд хэдэн үе шатыг туулж иржээ.</em></p> <p><em>Энэхүү илтгэлийн үндсэн зорилго нь ШУА-ийн Олон улс судлалын хүрээлэнгийн 55 жилийн хугацаан дахь судалгааны гол үр дүнг нэгтгэн тоймлож, хүрээлэн дэх олон улс судлалын судалгааны өнөөгийн байдал, цаашдын төлөвийн талаар дүгнэлт, саналаа Та бүхэндээ товчлон танилцуулахад чиглэгдсэн болно.</em></p> Zolboo Dashnyam Copyright (c) 2023 Zolboo Dashnyam http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 46 116 1 13 10.5564/jis.v46i116.3301 Mongolia’s foreign policy reform https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3302 <p><em>The historical topic of how Mongolia's foreign policy has evolved in 33 years of democracy and reform, along with the results achieved, was discussed against the background of the actions of all six Presidents of Mongolia. Our successive Presidents and Governments have maintained a continuity of independent, balanced, active, open, multi-pillared, and theoretically pragmatic foreign policy. During the time of the USSR, the People's Republic of Mongolia was effectively a satellite country, almost as the 16th Republic of the Soviet Union. After the end of the "Cold War," the new Mongolia sought and declared a new foreign policy, subsequently moving towards a "multi-pillar" foreign policy that engaged with many new partner countries, including China, the United States, Japan, and Western Europe. In just a year and a half, it has reached the present day by choosing and implementing a multi-pillar foreign policy that has strengthened its independence.</em></p> <p><strong>Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэчлэл</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй:</em></strong><em> Монгол Улсын гадаад бодлого ардчилал, шинэчлэлийн 33 жилд хэрхэн хувьсан өөрчлөгдсөн, ямар үр дүнд хүрсэн тухай түүхэн сэдвийг 6 Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааны дэвсгэр дээр хөндлөө. М</em><em>анай </em><em>үе үеийн Ерөнхийлөгч, З</em><em>асгийн газрууд залгамж чанараа хадгалсан,</em> <em>бие даасан, тэнцвэртэй, идэвхтэй, нээлттэй, олон тулгуурт, онолын хувьд прагматик гадаад бодлого явуулж иржээ. </em><em>СССР</em><em>-ын үед </em><em>БНМАУ бол хэрэг дээрээ Зөвлөлтийн 16 дахь холбооны БНУ мэт дагуул улсын зовлонг туулсан. “Хүйтэн дайн” дууссаны дараа шинэ Монгол Улс шинэ гадаад бодлогоо эрэлхийлсэн, тунхагласан, улмаар Хятад болон империалист гэгдсэн Америк, Япон, Өрнөд Европ&nbsp; зэрэг олон шинэ түнш-орон руу хандсан “олон тулгуурт” гадаад бодлого руугаа шилжсэн. Ердөө жил, жил хагасын дараа гэхэд бүрэн эзэн мэдсэн, тусгаар тогтнолоо бэхжүүлсэн олон тулгуурт гадаад бодлогыг сонгон авч хэрэгжүүлсээр өнөө хүрчээ. Энэ тухай үечлэн, багцлан дор бичсэн болно.</em></p> <p><em>&nbsp;</em><strong><em>Түлхүүр үгс: </em></strong><em>Олон тулгуурт гадаад бодлоготой Монгол, 6 Ерөнхийлөгчийн 6 гадаад бодлого, хоёр хөрш ба гуравдагч хөрш, Иж бүрэн стратегийн түншлэл ба Стратегийн түншлэл</em></p> Bayarkhuu Dashdorj Copyright (c) 2023 Bayarkhuu Dashdorj http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-30 2023-12-30 46 116 14 30 10.5564/jis.v46i116.3302