https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/issue/feed Journal of International Studies 2022-07-05T03:08:44+00:00 Ph.D., Associate Professor, D.Zolboo zolbood@mas.ac.mn Open Journal Systems <p>published by the Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences.</p> <p><strong>JIS is included on <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, Dimensions and <a title="CNKI" href="https://enscholar.cnki.net/journal/search" target="_blank" rel="noopener">CNKI</a></strong></p> https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1892 Agricultural cooperation opportunity between Mongolia and Korea 2022-04-13T05:44:20+00:00 Myagmar Dashdavaa myagmar_d@mas.ac.mn <p>The agricultural cooperation between Mongolia and South Korea lacks collaboration between the private sectors and is limited to only small-scale projects of governmental and non-governmental organizations at this time. Studying the agricultural cooperation between the two countries shows possible collaboration opportunities with potentially beneficial results for both Mongolia and South Korea. Therefore, for the benefit of the national economy, a collaboration between the private sectors of Mongolia and South Korea should be supported by the government. Assuming that the collaboration between the two countries on the production of highly demanded agricultural products in both the South Korean and the world market is potential, several versions of collaborating opportunities are demonstrated.</p> <p><strong>Монгол Улс, БНСУ-ын хөдөө аж ахуйн салбарын </strong><strong>хамтын ажиллагаа, боломж</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong> Монгол Улс болон БНСУ-ын хөдөө аж ахуйн /ХАА/ салбарын өнөөгийн хамтын ажиллагаа нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтран хэрэгжүүлдэг бага хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдээс хэтрэхгүй, хувийн хэвшлүүдийн хамтын ажиллагаа дутмаг байдалтай байна. Хоёр улсын ХАА-н салбарын давуу сул талуудыг харьцуулан судалж үзэхэд харилцан үр ашигтайгаар хамтран ажиллах боломжууд харагдаж байна. Тиймээс улс орны эдийн засагт үр өгөөжөө өгөх Монгол Солонгосын хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих нь зөв. Манай хоёр улс БНСУ болон дэлхийн зах зээлд эрэлт өндөр цөөн хэдэн төрлийн ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд хамтран ажиллах боломжтой гэж үзсэний үндсэн дээр энэхүү өгүүллийн хүрээнд хамтын ажиллагааны хэд хэдэн хувилбар гаргасан.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс: </strong>БНСУ, мал аж ахуй, газар тариалан, экспорт.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Myagmar Dashdavaa