https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/issue/feed Journal of International Studies 2023-05-08T23:14:17+00:00 Ph.D., Associate Professor, D.Zolboo zolbood@mas.ac.mn Open Journal Systems <p>published by the Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences.</p> <p><strong>Abstracting and indexing in <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, <a title="JIS for Dimensions" href="https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&amp;and_facet_source_title=jour.1439183" target="_blank" rel="noopener">Dimensions,</a> <a title="Journal of International Studies" href="https://doaj.org/toc/2663-7871" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a> and <a title="CNKI" href="https://enscholar.cnki.net/journal/search" target="_blank" rel="noopener">CNKI</a></strong></p> https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2685 Mongol-Soviet Relations (1925-1928) 2023-05-04T07:41:42+00:00 Batbayar Tsedendamba tsedendamba.bud@gmail.com <p>The article explores the aspects of the interaction between Mongolia and the USSR on the development of their bilateral relations starting from 1925 up until 1928. The author shows how the Soviet troop withdrawal issue created by Moscow influenced the settlement of disputed issues between Mongolia and China, and interfered into the normalization Mongolian-Chinese relations for many years. Soviet envoy to the MPR P.M.Nikiforov was tasked to carry out total sovietazion of all aspects of Mongolian life under the nominal cover of independent Mongolia, and to prevent any process of unification between Outer and Inner Mongolia, to urge Mongolian leaders to recognize Tannu Tuva People’s Republic without any preconditions. A.Amar, Minister for Economy, during his trip to Moscow early 1926 raised the issues of distorted Mongol-Soviet trade, industrial, transport and other bilateral economic relations and asked Moscow to make adjustments and make economic relations equal and mutually beneficial. The character of the atmosphere between Ulaanbaatar and Moscow did play a key role in solving difficult and sensitive bilateral issues and the desire of the Mongolian People’s Republic to build official relations with Moscow as equal and trustful partners was strong.</p> <p> </p> <p><strong>Монгол-Зөвлөлтийн харилцаа (1925-1928)</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>ОК(б)Н-ын Төв Хорооны Улс төрийн товчоо 1925 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар П.М.Никифоровыг ЗСБНХУ-аас Монголд суух Бүрэн эрхт төлөөлөгч бөгөөд худалдааны төлөөлөгчөөр томилох шийдийг гаргажээ. ЗХУ-ын Гадаад хэргийн ардын комиссар Г.В.Чичерин түүнийг хүлээн авч уулзаад Монгол дахь Зөвлөлтийн зорилгыг “Бид Бүгд Найрамдах Монгол улсыг Хятадын протекторатын дор биеэ даасан автономит байдалтай байхыг ёс болгон тунхаглаж байгаа хэдий боловч бид Монголыг дотоод улс төр хийгээд эдийн засгийн байгуулалтаар зөвлөлтийн хэлбэрт ойртуулах практик ажлыг тэнд тууштай явуулах ёстой” гэжээ. Түүнчлэн Чичерин Никифоровт Дотоод Монголыг өөртөө нэгтгэх гэсэн Монголын Засгийн газрын хүсэлтийг хүлээж авахгүй, дэмжихгүй байх, Тагна Урианхайг Монголтой нэгэн адил статустай гэж үзэж байгаа тул Урианхайг Монголтой нэгтгэхийн эсрэг ажиллах заавар удирдамжийг өгч байжээ. ЗХУ, БНМАУ-ын эдийн засгийн харилцааг цаашид хөгжүүлэх үүднээс БНМАУ-д нэг сая алтан рублийн зээлийг 5 жилийн хугацаатай олгохоор 1925 оны 1 дүгээр сард шийдвэрлэсэн байна. Монгол улсын Засгийн газраас мөнгөний шинэчлэлт хийх ажлыг зохион байгуулах комиссыг 1925 онд 6 хүнтэй байгуулж, тус комисс нь мөнгөний шинэчлэлт, эргэлт хуримтлалын асуудлыг хариуцаж байв. Монгол улсын банкны анхны шинэ дүрэмд “Монголын хязгаарын дотор мөнгөний гүйлгээг журамтай болгох, үнийг тэгшитгэн бататгах, эд боловсруулах, мал үржүүлэх, худалдаа арилжааны зүйлийг бадруулах” гэжээ.</p> <p> <strong>Түлхүүр үгс:</strong> БНМАУ, ЗХУ, санхүү мөнгөний шинэчлэл, монгол-зөвлөлтийн худалдаа, УБХ-ын төлөөлөгчдийн айлчлал</p> 2023-05-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Batbayar Tsedendamba https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2686 Research and Evaluation of Contemporary International Relations and "Hybrid Warfare" 2023-05-05T05:19:42+00:00 Myagmardorj Purevdorj myagmardorj@humanities.mn <p>The main purpose of this paper is to conduct qualitative research based on the research work of some foreign and domestic researchers who studied the concept of "hybrid war" in modern international relations and the nature, form and tactics of "hybrid war". This study was conducted because it was deemed necessary to do some research on the risks of external factors that could negatively affect Mongolia's national security in the context of the unstable international relations stemming from the current international relations and confrontations of great powers.</p> <p>After the Crimean crisis that started in the spring of 2014, the term "hybrid war" began to be commonly used among Western researchers to study Russia's policy of expanding its sphere of influence, especially its geopolitical policy toward Ukraine. The combination of "conventional" and "non-conventional" war methods, which are carried out in order to divide Ukraine from within and support separatist activities, have been studied in the context of "hybrid war". However, this research work shows that this "hybrid war" has many different models and manifests itself in many forms due to many factors such as the military force, economical capability, political power and geographical location of the opposing countries.</p> <p> </p> <p><strong>Орчин цагийн олон улсын харилцаа ба “Гибрид дайн”-ы талаар </strong><strong>хийсэн судалгаа, үнэлэлт дүгнэлт</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Өнөөгийн дэлхийн улс төрийн бодлого дахь хүчний төвийн шилжилт, их гүрнүүдийн геополитикийн сөргөлдөөн зэргээс улбаалан олон улсын харилцааны нөхцөл байдал тун тогтворгүй байна. Ийм нөхцөлд Монгол Улсын аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлсийн эрсдэлийн судалгаа, тэр дундаа орчин цагийн олон улсын харилцаан дахь “гибрид дайн” хэмээх ойлголт, “гибрид дайн”-ы мөн чанар, хэлбэр ба арга тактикийн талаар үнэлгээ дүгнэлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн учир энэхүү судалгааг хийсэн болно. 2014 оны хавар эхэлсэн Крымийн асуудлын дараачаар барууны судлаачдын дунд ОХУ-ын нөлөөний хүрээгээ тэлэх бодлого, ялангуяа Украины талаар явуулж буй бодлогыг судлахдаа “гибрид дайн” хэмээх нэр томьёог нийтлэг хэрэглэж эхэлсэн. Украиныг дотроос нь хагалган бутаргах, салан тусгаарлагчдын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор явуулж буй “уламжлалт” болон “уламжлалт бус” дайны аргыг хослуулан хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг “гибрид дайн”-ы хүрээнд судлах болсон. Гэхдээ энэхүү “гибрид дайн” нь тухайн сөргөлдөгч улсуудын цэрэг стратегийн хүч, эдийн засгийн чадавх, улс төрийн нөлөө, газарзүйн байршил зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалан олон янзын загвартай байхаас гадна маш олон хэлбэрээр илэрдэг болох нь судалгаанаас харагдаж байна.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс: </strong>Герасимовын номлол, гибрид дайн, гибрид дайны арга хэлбэрүүд</p> 2023-05-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Myagmardorj Purevdorj