https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/issue/feed Journal of International Studies 2020-06-30T02:44:20+00:00 Dr. Shurkhuu Dorj shurkhuud@mas.ac.mn Open Journal Systems <p>published by the Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences.</p> https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1339 The U.S. policy towards Indo-Pacific region and Mongolia-U.S. strategic partnership 2020-06-30T02:44:12+00:00 Zolboo Dashnyam zolbood@mas.ac.mn Byambakhand Luguusharav byambakhand_l@mas.ac.mn <p>Mongolia’s security primarily depends on how the country develops respective bilateral relations with its neighbors and great powers including the United States. In this sense, it is important to examine U.S. foreign policy, in particular, its Asia policy as well as interests pursued by Washington while promoting bilateral relations with Mongolia, as the nexus between those parties should be considered in foreign policymaking of Mongolia.&nbsp;On the other hand, relations with Mongolia has been a part of U.S. policy towards the Asia-Pacific region. However, under the leadership of President Trump, the U.S. administration re-defined its policy towards the region by replacing Asia-Pacific with the label of Indo-Pacific.&nbsp;Only two years later since Mongolia and the United States marked the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations, the two countries elevated their ties to a strategic partnership in 2019. In this article, the authors seek to explain what is the Indo-Pacific partnership and express their views.</p> <p><strong>Энэтхэг-Номхон далайн бүс дэх АНУ-ын гадаад бодлого ба Монгол Улс, АНУ-ын стратегийн түншлэл&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>Хураангуй:&nbsp;</strong>Монгол Улсын аюулгүй байдалд эерэг, сөрөг нөлөө бүхий байдал үүсэх нь хоёр хөрш болон АНУ-тай харилцаагаа хэрхэн төлөвшүүлэх, тэдгээрийн ашиг сонирхлын шүтэлцээнд хэрхэн оролцохоос хамаарна. Иймээс Америкийн гадаад бодлого, харилцаа холбоог судлах нь түүний Азид явуулж буй бодлого, түүний дотор Монголтой харилцаж буй ашиг сонирхлын уялдааг судлах, улмаар Монгол Улсын АНУ-тай харилцах бодлогыг тодорхойлоход чухал. Нөгөө талаар, Монгол Улстай харилцах нь АНУ-ын Ази, Номхон далайн бүс нутагт чиглэсэн бодлогын нэг хэсэг байсаар ирсэн. Ерөнхийлөгч Д.Трампын засаг захиргаа дээр дурдсан бүс нутгийн нэршил, ойлголтыг өөрчлөн энэ бүс нутагт чиглэсэн бодлогоо Энэтхэг-Номхон далайн стратеги хэмээн тодорхойлох болов. 1987 онд дипломат харилцаа тогтоон, гурван жилийн өмнө дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойг өргөн хүрээнд тэмдэглэсэн Монгол-АНУ-ын харилцаа 2019 онд шат ахин “Стратегийн түншлэл” болон хэлбэржлээ. Энэхүү өгүүллийн эхний хэсэгт АНУ-ын дэвшүүлсэн Энэтхэг-Номхон далайн стратеги гэгч юу болох, энэхүү стратегийн хүрээнд Монгол-АНУ харилцааны онцлог байдлын талаар судлаачийн байр сууриа илэрхийлэв.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс:</strong>&nbsp; АНУ, Энэтхэг-Номхон далай, Монгол Улс, гуравдагч хөршийн бодлого, стратегийн түншлэл&nbsp;</p> 2020-06-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1340 Mongolian-Russian political relations : 2020-06-30T02:44:14+00:00 Nyamdoljin Adiya nyamdoljin@mas.ac.mn <p>The author has been studied modern Mongolian-Russian political relations since the beginning of the 1990s when the world political situation changed dramatically and the Soviet Union collapsed. Mongolian-Russian relations during the transition to democracy and market economy were analyzed on the basis of agreements between two countries. The weakening of Mongolian-Russian relations in the 1990s is a step-by-step analysis of the political and economic situation in the two countries, the processes and changes in foreign policy, and the factors that hindered the proper development of relations. The author traces the revival of Mongolian-Russian relations in 2000 and the relationship between the two countries, which has reached the level of a comprehensive strategic partnership, does not reflect the level of Russia's policy towards Mongolia.</p> <p><strong>Монгол-Оросын улс төрийн харилцаа: Монголын эдийн засаг&nbsp;ба төмөр замын хөгжилд нөлөөлөх нь</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong>&nbsp;Монгол-Оросын орчин цагийн улс төрийн харилцааг дэлхийн улс төрийн байдалд гарсан огцом өөрчлөлт болон ЗХУ задарсан XX зууны 90-ээд оны эхэн үеэс эхлэн судалж,&nbsp; ардчилал, зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн үед Монгол-Оросын харилцааг хоёр орны хооронд байгуулагдсан гэрээ, хэлэлцээрийг үндэслэн судлан шинжиллээ. 90-ээд онуудад Монгол-Оросын&nbsp; харилцаа сулран саарсан асуудлыг хоёр орны улс төр, эдийн засгийн байдал, гадаад бодлогод холбогдох үйл явц, өөрчлөлтийг үе шаттайгаар задлан үзэж, харилцааг зохих түвшинд хөгжүүлэхэд саад болсон хүчин зүйлүүдийг илрүүлэн судалсан болно. Монгол-Оросын харилцаа сэргэсэн үеийг 2000 оноор зааглан авч үзэж, эдүгээ иж бүрэн стратегийн түншлэлийн түвшинд хүрээд байгаа хоёр орны харилцаа, тус түвшинг илэрхийлэх хэмжээнд хүрэхгүй байгааг ОХУ-ын Монголын талаарх баримталж ирсэн бодлого хэр оновчтой байсан ба алдаа нь юунд байсныг судлахыг зорив.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс:</strong> Монгол, Оросын харилцаа, улс төр, эдийн засгийн&nbsp;харилцаа, ашиг сонирхол</p> 2020-06-04T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1341 Mongolia’s sustainable development goals and the Japanese factor 2020-06-30T02:44:14+00:00 Zagdtsesem Ukhnaa zagdtsesemu@mas.ac.mn <p>The article briefly describes the importance of green technology as a way to achieve sustainable development, the impact of Japanese technical and technological factors on the implementation of Mongolia's sustainable development goals in connection with Japan's industrialization, science, and technology policy implementation experience.</p> <p><strong>Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт ба Японы хүчин зүйл&nbsp;(Техник, технологийн хамтын ажиллагааны жишээн дээр)</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Өгүүлэлд тогтвортой хөгжилд хүрэх арга зам болох ногоон технологи түүний ач холбогдол, Япон улсын аж үйлдвэржилт, шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын хэрэгжилтийн туршлагатай уялдуулан Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Японы техник, технологийн хүчин зүйлийн нөлөө, холбогдлын талаар товч өгүүлэх болно.</p> <p><strong>Түлхүүр үгc:</strong> Аж үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дараах нийгэм, тогтвортой хөгжил, Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт, Япон улсын шинжлэх ухаан, технологийн хүчин зүйл</p> 2020-06-04T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1342 European Union strategic autonomy and Mongolia 2020-06-30T02:44:15+00:00 Lkham Tsermaa lkham_ts@mas.ac.mn <p>Under the objective to ensure its strategic autonomy set in 2016, the European Union is undertaking changes in common foreign and security policy, defense, economic and technological areas. In this article, the author not only examines these changes, but also expresses her views on how they may affect the relations between Mongolia and the EU.</p> <p><strong>Европын холбооны стратегийн бие даасан байдал ба Монгол улс</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong> Европын Холбоо (ЕХ) нь гадаад тааламжгүй нөхцөл байдлын улмаас 2016 оноос хойш стратегийн бие даасан байдлаа хангах зорилго тавин ажиллаж, нэгдсэн гадаад бодлого, аюулгүй байдлын бодлого, батлан хамгаалах, эдийн засаг, технологийн салбарт томоохон өөрчлөлтийг хийж&nbsp; байна. Уг өгүүлэлд эдгээр өөрчлөлтийн талаар авч үзэхээс гадна энэ нь Монгол Улс ба ЕХ-ны хоёр талын харилцаанд ямар байдлаар нөлөөлөх боломжтой талаар өөрийн санал дүгнэлтийг хийх болно.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс:</strong> Европын Холбоо, стратегийн бие даасан байдал, Монгол Улс ба Европын Холбооны хамтын ажиллагаа</p> 2020-06-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1343 Research on strengthening people-to-people ties between Mongolia and Inner Mongolia through tourism 2020-06-30T02:44:15+00:00 Mao Yanli 1915795638@qq.com <p>It’s widely known that there exist diversities and common ground in cultural identification between China and Mongolia. In recent years, Inner Mongolia serves as a bridge for promoting cultural exchanges between two sides. Hence, a series of diversified relevant activities have been implemented in education, medicine, tourism, arts etc., of which tourism is a key area. Accordingly, this paper researches on the current situation of bilateral travel between two sides through questionnaire survey, case analysis and correlative references, discovering existing problems and offering countermeasures and suggestions. The research aims to build a tourism cooperation environment between two sides in an approachable and reasonable way to meet the demands of tourists from two countries. Meanwhile, promoting exchanges, co-construction, communication and mutual trust in order to further strengthen people-to-people ties between two sides. Thus, solid public support for development and cooperation between China and Mongolia will be achieved.</p> <p><strong>Аялал жуулчлалаар дамжуулан Монгол Улс болон Өвөр Монголын&nbsp;иргэдийн ойлголцлыг гүнзгийрүүлэх тухайд</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong> Монгол, Хятадын соёл нь танин мэдэхүйн хүрээнд ялгаатай ба нийтлэг шинжтэйг бид бүхэн мэднэ. Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон /ӨМӨЗО/ нь Хятад, Монголын соёлын солилцоонд гүүр болох үүднээс сүүлийн жилүүдэд Монгол Улстай боловсрол, эмчилгээ, аялал жуулчлал, урлаг уран сайхан зэрэг соёлын солилцооны олон чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс аялал жуулчлалын хамтын ажиллагаа гол чиглэл болно. Иймээс энэ өгүүлэлдээ санал асуулга, кейс судалгаа, холбогдох ном зохиолыг уншиж судлах аргыг хэрэглэн Монгол Улс болон Өвөр Монголын ард иргэдийн харилцан зорчин аялж байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлаас тодорхой ойлголт авч, оршин буй асуудлуудыг судалж, цаашид хэрэгжүүлэх холбогдох арга хэмжээг санал болгож байна. Монгол Улс болон Өвөр Монголын хооронд аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааны орчныг эвтэй найртай, зохистой аргаар бий болгосноор жирийн иргэдийн харилцан зорчих эрэлт хэрэгцээг бодитоор хангаж, аялал жуулчлалын хамтын ажиллагаагаар хоёр талын иргэд хоорондын харилцааг ахиулах, харилцан итгэлцлийг дэмжиж, эцэст нь хоёр орны жирийн ард иргэдийн ойлголцлыг буй болгохыг зорьсон болно. Чингэснээр Монгол, Хятад хоёр орны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нийгэм олон нийтийн хүсэл сонирхлын бат бөх суурийг тавьж өгөх юм.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс:</strong> Монгол Улс, Өвөр Монгол иргэд хоорондын харилцан аялах хүсэл сонирхол</p> 2020-05-08T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1344 Science diplomacy within the Russian-Chinese-Mongolian cooperation at the present time 2020-06-30T02:44:16+00:00 Boykova Elena Vladimirovna e.boykova@hotmail.com Tuul D mjis@mas.ac.mn <p>Science diplomacy is an increasingly important component of the trilateral partnership complex among China, Mongolia and Russia at the present time. Being a form of public diplomacy, it serves as a means of promoting and protecting national interests of the states that are the parties of the “China-Mongolia-Russia Economic Corridor” project. Diplomacy of scholars of the three countries is a promising format for international contacts with potential impact on international relations, particularly in Northeast Asia. Science diplomacy allows to expand the circle of non-state actors that are representatives of Russia, China and Mongolia, thereby increasing the number of participants of international relations. Scholars of the three countries have accumulated considerable experience of bilateral cooperation in various fields, which suggests that there are favorable prospects for expansion of tripartite contacts among them. Interaction of scholars of the three countries is a form of public diplomacy, in the frames of which the participants of the process combine functions of academic and public figures.</p> <p><strong>Орчин үеийн Орос-Хятад-Монгол гурван улсын хамтын ажиллагааны&nbsp;хүрээн дэх шинжлэх ухааны салбарын&nbsp; дипломат харилцаа</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Шинжлэх ухааны салбарын дипломат харилцаа нь орчин үеийн Хятад, Монгол, Орос гурван талын түншлэлийн нэг цогц чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Гурван улсын эрдэмтдийн дипломат харилцаа нь улсуудын хоорондоо холбоо тогтоох ирээдүйтэй хэлбэр бөгөөд олон улсын харилцаанд, түүнчлэн, Зүүн хойд Азид эрдэмтдийн хамтын ажиллагааны үзүүлэх үйлчлэл, нөлөө багагүй нөөц бололцоотой билээ. Шинжлэх ухааны салбарын дипломат харилцаа нь Орос, Хятад, Монгол гурван улсын төлөөлөгч - төрийн бус оролцогчдын хүрээг тэлж өгч, улмаар олон улсын харилцаанд оролцогчдын тоог нэмэгдүүлдэг. Гурван улсын эрдэмтэд төрөл бүрийн салбарт хоёр талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, ихээхэн туршлага хуримтлуулсан нь цаашид өөр хоорондоо гурван талын холбоо харилцааг өргөтгөхөд таатай нөхцөл бүрдэх тухай яриа өрнүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Гурван улсын эрдэмтдийн хамтын ажиллагаа нь олон нийтийн дипломат харилцааны нэг хэлбэр бөгөөд энэ харилцааны хүрээнд явагддаг үйл ажиллагаанд оролцогчид шинжлэх ухааны болон олон нийтийн салбарт хийгдэх ажлуудыг өөрсдийн хүрээнд хамруулаад явдаг.</p> <p><strong>Түлхүүр үгc: </strong>шинжлэх ухааны салбарын дипломат харилцаа, Хятад-Монгол-Орос гурван улсын эдийн засгийн коридор, гурван талын харилцан хамтын ажиллагаа, олон нийтийн дипломат харилцаа, Зүүн Хойд Азийн олон улсын харилцаа</p> 2020-06-07T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1345 The influence of soft power and public attitude on foreign investment among Mongolians 2020-06-30T02:44:17+00:00 Ariunsan Gantuya gariunsan@sjtu.edu.cn Tumurchuluun Zaya zaya.t@humanities.mn <p>The main goal of this article is to determine the public attitude on foreign investment among Mongolians based on the soft power theory that the general attitude of a nation could influence the way of perceiving foreign investment. For this purpose, 383 representative samples were surveyed for correlational analysis. Based on the statistical results, a comparative analysis on China and South Korean soft power influence among Mongolian youth were elaborated further. This article is complementary to soft power studies in a narrow sense that counts its empirical importance.</p> <p><strong>Монгол Улс дахь зөөлөн хүчний бодлогын нөлөөг гадаадын шууд&nbsp;хөрөнгө оруулалтад хандах иргэдийн хандлагаар судлах нь</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Энэхүү судалгаанд Монгол Улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтанд хандах олон нийтийн хандлагын талаар авч үзлээ. Судалгаанд “олон нийтийн хандлага нь хүчирхэг улсын зөөлөн&nbsp; хүчний бодлогын нөлөөнөөс хамааралтай байдаг” хэмээх онолын үндэслэлд тулгуурласан болно. Түүвэр судалгаанд хүн ам зүйн үзүүлэлтүүдийг жигд төлөөлж чадах 383 иргэнийг хамруулсан. Цуглуулсан мэдээлэлд корреляцийн шинжилгээ хийж, хүчин зүйлсийн хамаарлыг тодруулсан. Түүнчлэн мэдээлэл боловсруулалтын явцад гарсан үр дүнг илүү тодотгох үүднээс БНХАУ болон БНСУ-ын зөөлөн хүчний нөлөөллийг Монголын кейс дээр харьцуулан авч үзэв. Өгүүллийн практик ач холбогдол нь зөөлөн хүчний нөлөөллийг явцуу хүрээнд, эмпирик байдлаар судалсан явдал юм. <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>Түлхүүр үгc</strong>: гадаадын хөрөнгө оруулалт; зөөлөн хүч; олон нийтийн хандлага</p> 2020-06-02T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1346 The Bandung conference and the MPR opens new window towards Afro-Asian countries (1955-1961) 2020-06-30T02:44:18+00:00 Batbayar Tsedendamba tsedendamba.bud@gmail.com <p>Afro-Asian countries liberated from colonialism by the end of the WWII became a new factor in international relations. Most of them sought to establish a peaceful co-existence with other countries. Pancha-Shila five principles have been first proclaimed by India and China in 1954. These five principles proclaimed respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, equal and mutual usefulness, peaceful coexistence. The Bandung Conference of 29 Asian and African countries held in Indonesia in April 1955 was a significant event in international relations. It proclaimed famous 10 Bandung principles which were embraced by the Mongolian People’s Republic enthusiastically.</p> <p><strong>Бандунгийн бага хурал ба БНМАУ Ази, Африкийн орнуудтай&nbsp;харилцах цонх нээсэн нь (1955-1961)</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong>: Дэлхийн II дайны дараа колончлолоос чөлөөлөгдөж биеэ даасан улс байгуулсан Ази, Африкийн орнууд олон улсын харилцааны шинэ хүчин зүйл болсон билээ. Тэдгээр улс орнуудын дийлэнх нь бусад улс оронтой энх тайвнаар зэрэгцэн орших үндсэн дээр харилцахыг эрмэлзэж байлаа. Энэ эрмэлзэл нь 1954 онд БНХАУ, БНЭУ-ын хоорондын харилцаанд тунхагласан Панча-Шила хэмээх таван зарчимд тусгалаа олов. Энэхүү таван зарчим нь нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал ба суверенитетийг хүндэтгэх, харилцан үл довтлолцох, эрх тэгш харилцан ашигтай байх, энх тайвнаар зэрэгцэн орших зэрэг болно. 1955 оны 4 дүгээр сард Индонезийн Бандунг хотод хуралдсан Ази, Африкийн 29 орны Бага хурал олон улсын харилцааны түүхэнд онцгой байр суурийг эзэлдэг. Дэлхийн хүн амын талаас илүү нь оршин суудаг Ази, Африк хоёр тивийн Төр засгийн тэргүүн, Гадаад хэргийн сайд нар анх удаа хуран цугларч, дэлхийн улс төрд хоёр тивийн орнуудын гүйцэтгэх үүрэг, шинэ колоничлолын эсрэг, эдийн засаг, соёлын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хүний эрх ба өөрөө засан тохинох эрхийг хэрэгжүүлэх, улс хоорондын харилцаанд баримтлах Бандунгийн 10 зарчим зэргийг хэлэлцэн тохирч чадсан нь дэлхийн геополитикт тун содон сонин үйл явдал болсон билээ. Панча-Шила ба Бандунгийн 10 зарчмыг дэлхийн олон улс орон, түүн дотор БНМАУ ч талархалтай хүлээн авсан юм.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс</strong>: Бандунгийн бага хурал, Ази, Африкийн орнууд, энх тайвнаар зэрэгцэн орших 5 зарчим, 10 зарчим, БНМАУ-ын энх тайванч бодлого.</p> 2020-06-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1347 The Defining the principles of nationalism of Chinese historians in relation to modern Mongolian history 2020-06-30T02:44:18+00:00 Altantugs Namjilchoijil xarizmatika@hotmail.com <p>In this article, we tried to discuss on the ideological background that “Mongolia was part of China (中国)”. This idea is repeated in the academic publications about contemporary Mongolian history in the Peoples’ Republic of China. According to the first principle “Nationalism” of the “Three Principles of the People” by Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), mongolians are one of five nations in China (中国). But, this idea doesn’t correspond with the real conditions of Mongolian and Chinese (中国)history. Chinese historians’ conception of the term of China (中国) as Qing dinasty (清朝) was one of main causes of historical misunderstanding between Mongolian and Chinese historians.</p> <p><strong>Монголын орчин үеийн түүхийн талаар БНХАУ-ын түүхчдийн баримталж буй&nbsp;үндэстний зарчмыг шүүмжлэх нь</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong> Энэхүү өгүүлэлд БНХАУ дахь Монголын орчин үеийн түүхийн талаар нийтлэгдсэн бүтээлүүдэд олонтаа давтагддаг “Монгол бол Дундад улсын алдагдсан нутаг юм” хэмээх үзлийн онолын үндсийг хөндөхийг оролдов. Сунь Ятсений “Ардын гурван зарчимд” буй таван үндэстний бүгд найрамдах улсын тухай ойлголт нь Монгол улсыг Хятадын(中国)алдагдсан нутаг хэмээн үзэхэд хятадын түүхчдийг хүргэжээ. Орчин үеийн түүхийг судалж буй хятадын түүхчид ийнхүү Хятад(中国)хэмээх ойлголтыг манжийн Чин улсын хэмжээнд буцаан хэрэглэж буй явдал нь Монгол, Хятадын түүхийн салбар дахь үл ойлголцлын шалтгаан болж байна.</p> <p><strong>Түлхүүр үгc:</strong> Монгол улс, Хятад улс, Ардын гурван зарчим</p> 2020-06-07T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1348 Some issues related to concept of the Constitution and security of Civilization 2020-06-30T02:44:19+00:00 Amarbayar Myagmarsuren amarbayar04@gmail.com <p>The state of affairs concerning religion in Mongolia has recently become a controversial subject due to the need to clarify the constitutional and state policy on religion, which was being interpreted in different ways by scholars. I the researcher concluded my thoughts on how the constitution of Mongolia stipulated “religion”, whether the main principle such as “The State shall respect religion and religion shall honor the State” is referring to all religions, and clarified the constitutional concept of state and religion in the constitution. Religion is not merely a matter of religious human right, it is also essential matter in terms of national security and national integration. Furthermore, I the researcher tried to define the scope of religion in broad concept of “Civilization” and how it is regulated by the law of national security.</p> <p><strong>Үндсэн хуулийн үзэл санаа ба соёл иргэншлийн аюулгүй байдалд&nbsp;хамаарах зарим асуудал</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong> Үндсэн хуулиар баталсан, төрөөс шашны талаар баримтлах бодлогыг эрдэмтэн судлаачид зөрүүтэй тайлбарлаж, ойлгомжгүй байдал үүсгэсэн тул үүнийг тодорхой болгох шаардлага тулгарч байна. Сүүлийн үед Монгол Улсад шашны нөхцөл байдлын талаарх асуудал хурцаар хөндөгдөх болжээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар “шашны” асуудлыг хэрхэн зохицуулсан, Үндсэн хуульд заасан “Монгол Улсад төр нь шашнаа хүндэтгэж, шашин нь төрөө дээдэлнэ” гэсэн зарчим нь бүх шашныг илэрхийлж байгаа эсэхэд дүгнэлт өгөх, Үндсэн хуулиар төрөөс, шашны талаар баримтлах Үндсэн хуулийн үзэл санааг тодорхой болгох тал дээр судлаач байр сууриа илэрхийллээ. Шашны асуудал бол дан ганц шашин шүтэх хүний эрхтэй холбогддогүй, улс орны нэгдмэл, аюулгүй байдлын асуудал давхар хөндөгдөж байдаг харилцаа юм. Үүнээс уламжлан “Иргэншил” хэмээх олон талт өргөн ойлголтод шашны хамаарах хүрээг тогтоож Монголчуудын соёл иргэншлийн аюулгүй байдал, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, үзэл баримтлалаар хэрхэн зохицуулсан талаар хөндөн гаргахыг оролдлоо.</p> <p><strong>Түлхүүр үгc:</strong> Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, бүрэн эрхт байдал, Төрөөс шашны талаар баримтлах бодлого, Үндэсний аюулгүй байдал, соёл иргэншил, төрийн үүрэг.</p> 2020-06-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##