https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/issue/feed Journal of International Studies 2023-11-03T11:20:17+00:00 Ph.D., Associate Professor, D.Zolboo zolbood@mas.ac.mn Open Journal Systems <p>published by the Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences.</p> <p><strong>Abstracting and indexing in <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, Dimensions, <a title="Journal of International Studies" href="https://doaj.org/toc/2663-7871" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a> and <a title="CNKI" href="https://enscholar.cnki.net/journal/search" target="_blank" rel="noopener">CNKI</a></strong></p> https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3108 Our Man In Mongolia: Charles Binsteed, An Agent of British Empire In Mongolia, As Qing Rule Ended 2023-11-03T11:06:30+00:00 Anudari Tuvshinjargal anudari_t@mas.ac.mn <p>“Монгол дахь манай хүн: Чингийн дараах Монгол дахь Британийн эзэнт гүрний төлөөлөгч Чарльз Бинстийд” баримтын эмхэтгэл</p> 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Anudari Tuvshinjargal https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3109 60 years of relations between Mongolia and Lao PDR 2023-11-03T11:20:17+00:00 Munkhzul Enkhbaatar munkhzul_e@mas.ac.mn <p>“Монгол, Лаосын харилцааны нэгэн жаран” сэдэвт хамтын бүтээл</p> 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Munkhzul Enkhbaatar https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3105 Editorial - Vol.46, No 115. 2023 2023-11-03T07:15:22+00:00 Zolboo Dashnyam zolbood@mas.ac.mn 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Zolboo Dashnyam https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3005 Chinese-style modernization 2023-10-13T01:22:22+00:00 Erdenebayar Munkhuu erdenebayar_m@mas.ac.mn <p><strong><em>Abstract:</em></strong><em> The policymakers in China consider that the way towards wealthy and powerful nation would be to achieve modernization in all aspects as many other developed countries did so. However, the modernization process in China has its own characteristics and, moving forward, it is intended to be developed into an internationally recognized model. Since there are a number of external and internal challenges may be encountered during the process including a proper reformation of the political system that could have a decisive impact on the successful modernization.</em></p> <p><em>The first part of this article will briefly explain what the modernization is and the theory of modernization, while the second part outlines the overall process of modernization in China and the main features and goals of "Chinese-Style Modernization". In the final part, the author shares his views on the possibilities of implementation and the challenges that may be faced.</em></p> <p><strong>Хятад маягийн модернизац</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй: </em></strong><em>БНХАУ-ын бодлого тодорхойлогчид тус улсын чинээлэг, хүчирхэг болох арга зам нь бусад өндөр хөгжсөн улсын нэгэн адил модернизацид бүх талаар хүрэх хэмээн үзэж байна. Гэхдээ тус улсын модернизацийн үйл явц өөрийн гэсэн онцлогтой байх бөгөөд цаашид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн загвар болгон төлөвшүүлэхийг зорьж буй ажээ. Уг үйл явцад гадаад болон дотоод багагүй сорилт байгаагаас улс төрийн тогтолцоог хэрхэн шинэчлэхээс амжилттай хэрэгжих эсэх нь хамаарах магадлалтай юм. </em></p> <p><em>Энэхүү өгүүллийн эхний хэсэгт модернизац хэмээх ойлголт, онолын талаар товч тайлбарлаж, хоёрдугаар хэсэгт Хятадын модернизацийн ерөнхий үйл явц болон “хятад маягийн модернизац”-ийн голлох зорилт, онцлогийг авч үзэн, гуравдугаар хэсэгт хэрэгжих боломж, тулгарч болох сорилтын талаар санал бодлоо хуваалцлаа.</em></p> <p><strong><em>Түлхүүр үгс: </em></strong><em>Модернизац, хятад маягийн модернизац, боломж, сорилт</em></p> 2023-10-13T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Erdenebayar Munkhuu https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2686 Research and Evaluation of Contemporary International Relations and "Hybrid Warfare" 2023-05-05T05:19:42+00:00 Myagmardorj Purevdorj myagmardorj@humanities.mn <p>The main purpose of this paper is to conduct qualitative research based on the research work of some foreign and domestic researchers who studied the concept of "hybrid war" in modern international relations and the nature, form and tactics of "hybrid war". This study was conducted because it was deemed necessary to do some research on the risks of external factors that could negatively affect Mongolia's national security in the context of the unstable international relations stemming from the current international relations and confrontations of great powers.</p> <p>After the Crimean crisis that started in the spring of 2014, the term "hybrid war" began to be commonly used among Western researchers to study Russia's policy of expanding its sphere of influence, especially its geopolitical policy toward Ukraine. The combination of "conventional" and "non-conventional" war methods, which are carried out in order to divide Ukraine from within and support separatist activities, have been studied in the context of "hybrid war". However, this research work shows that this "hybrid war" has many different models and manifests itself in many forms due to many factors such as the military force, economical capability, political power and geographical location of the opposing countries.</p> <p> </p> <p><strong>Орчин цагийн олон улсын харилцаа ба “Гибрид дайн”-ы талаар </strong><strong>хийсэн судалгаа, үнэлэлт дүгнэлт</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Өнөөгийн дэлхийн улс төрийн бодлого дахь хүчний төвийн шилжилт, их гүрнүүдийн геополитикийн сөргөлдөөн зэргээс улбаалан олон улсын харилцааны нөхцөл байдал тун тогтворгүй байна. Ийм нөхцөлд Монгол Улсын аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлсийн эрсдэлийн судалгаа, тэр дундаа орчин цагийн олон улсын харилцаан дахь “гибрид дайн” хэмээх ойлголт, “гибрид дайн”-ы мөн чанар, хэлбэр ба арга тактикийн талаар үнэлгээ дүгнэлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн учир энэхүү судалгааг хийсэн болно. 2014 оны хавар эхэлсэн Крымийн асуудлын дараачаар барууны судлаачдын дунд ОХУ-ын нөлөөний хүрээгээ тэлэх бодлого, ялангуяа Украины талаар явуулж буй бодлогыг судлахдаа “гибрид дайн” хэмээх нэр томьёог нийтлэг хэрэглэж эхэлсэн. Украиныг дотроос нь хагалган бутаргах, салан тусгаарлагчдын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор явуулж буй “уламжлалт” болон “уламжлалт бус” дайны аргыг хослуулан хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг “гибрид дайн”-ы хүрээнд судлах болсон. Гэхдээ энэхүү “гибрид дайн” нь тухайн сөргөлдөгч улсуудын цэрэг стратегийн хүч, эдийн засгийн чадавх, улс төрийн нөлөө, газарзүйн байршил зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалан олон янзын загвартай байхаас гадна маш олон хэлбэрээр илэрдэг болох нь судалгаанаас харагдаж байна.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс: </strong>Герасимовын номлол, гибрид дайн, гибрид дайны арга хэлбэрүүд</p> 2023-05-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Myagmardorj Purevdorj https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3106 Environmental Issues in the "One Belt One Road" Initiative: A Case Study of the Economic Corridor in Mongolia, China, and Russia 2023-11-03T07:41:13+00:00 Selenge Khishgee selengee_kh@mas.ac.mn Zolboo Dashnyam zolbood@mas.ac.mn <p>In this research article, our primary objective is to pinpoint the environmental and ecological challenges arising from the development of<br />China’s "One Belt One Road" initiative, encompassing concerns related to energy, transportation, and logistics, along with the adverse effects on ecosystems and biodiversity. Furthermore, we seek to highlight the potential environmental tribulations confronting Mongolia within the tri-country economic corridor infrastructure project. This investigation is grounded in studies from international bodies and scholarly research findings. Our research indicates that the economic corridor, involving Mongolia, China, and Russia, emerges as an environmentally sensitive zone, susceptible to risks including those posed by climate change. Through this approach, Mongolia can establish a tripartite environmental cooperation mechanism that aligns with its green development policy, thereby facilitating long-term economic stability.</p> <p> </p> <p><strong>“Нэг бүс Нэг зам” санаачилга дахь байгаль орчны асуудал: Монгол, Хятад, Орос гурван улсын эдийн засгийн коридорын жишээн дээр</strong></p> <p><em><strong>Хураангуй:</strong></em> Энэхүү судалгааны өгүүлэлдээ бид БНХАУ-ын “Нэг Бүс Нэг Зам” санаачилгын хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын явцад байгаль орчин, экологийн салбарт тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлохыг зорилоо. Үүнд, эрчим хүч, тээвэр, логистик болоод экосистем, биологийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тусгахыг хичээлээ. Мөн гурван улсын эдийн засгийн коридорын дэд бүтцийн төслийн хүрээнд Монгол Улсад тулгарч болзошгүй байгаль орчны сорилтуудыг хөндсөн бөгөөд олон улсын байгууллагын тайлан, уг асуудалд холбогдох судлаачдын судалгааны үр дүнг үндэслэн шинжилсэн болно. Судалгаанаас дүгнэхэд Монгол, Хятад, Орос гурван улсын эдийн засгийн коридор нь байгаль орчны эрсдэл, тэр дундаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг бүс хэмээн тодорхойлогдохоор байна. Иймээс цаашид хэрэгжих төслүүдэд байгаль орчны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй байх зарчмуудыг тусгах нь чухал юм. Ингэснээр Монгол Улсад ногоон хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулж байгаль орчны хамтын ажиллагааны гурван талт механизмыг хөгжүүлэх боломж бүрдэх ба эдийн засгийн тогтвортой байдлыг урт хугацаанд дэмжихэд дөхөм болох юм.</p> <p><em><strong>Түлхүүр үгс:</strong></em> “Нэг Бүс Нэг Зам” санаачилга, байгаль орчны асуудал, гурван улсын эдийн засгийн коридор</p> 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Selenge Khishgee, Zolboo Dashnyam https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3006 Forms of government support for national production and export in the Republic of Korea 2023-10-13T02:04:21+00:00 Myagmar Dashdavaa myagmar_d@mas.ac.mn <p><strong><em>Abstract:</em></strong><em> The study aims to draw valuable lessons for Mongolia from the Republic of Korea's (ROK) successful experiences in export support. Within this framework, the first section of the study provides an overview of key initiatives in industry and foreign trade development that have been implemented since the 1960s. The second section examines the comprehensive content, formats, and implementation methods of export support programs designed for small and medium-sized enterprises, particularly those in use since 2000. This section covers various aspects of export support, including financial assistance, marketing strategies, and technical services. It also includes illustrative examples. The study's findings recommend specific case studies and insights from South Korea's export development journey and currently operational programs, which have the potential to benefit Mongolia's own export efforts.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>БНСУ-ын Засгийн газраас үндэсний үйлдвэрлэл, </strong><strong>экспортоо дэмжиж буй хэлбэрүүд</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй:</em></strong><em> Уг судалгаа нь БНСУ-ын экспортыг дэмжих чиглэлд олсон амжилт, туршлагаас Монгол Улсад хэрэг болохуйц зарим жишээг тодруулах зорилго агуулсан. Энэ хүрээнд эхний хэсэгт 1960-аад оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн аж үйлдвэрлэл, гадаад худалдааг хөгжүүлэх зарим онцлох бодлого хөтөлбөрүүдийг тоймлон судалсан. Хоёрдугаар хэсэгт 2000 оноос хойш хэрэгжүүлж буй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн экспортыг дэмжих хөтөлбөрүүдийн ерөнхий агуулга, хэлбэр, хэрэгжүүлэх арга барилыг судалсан. Тухайлбал экспортыг дэмжих санхүү, маркетинг, технологийн үйлчилгээнүүд, тэдгээрийн онцлог, хэрэгжүүлж буй арга барилуудыг зарим жишээтэй оруулсан. Судалгааны үр дүнд тус улсын аж үйлдвэрлэл, экспортыг хөгжүүлсэн туршлага, өнөөгийн байдлаар хэрэгжүүлж буй бодлого хөтөлбөрүүдээс Монгол Улсын экспортыг дэмжих үйл хэрэгт нэмэр болохуйц зарим жишээг гаргасан. </em></p> <p><em><strong>Түлхүүр үгс:</strong> БНСУ, экспорт, үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэгч, бодлого, хөтөлбөр</em></p> 2023-10-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Myagmar Dashdavaa https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3007 The impact of China's soft power policy and Mongolia 2023-10-13T02:32:43+00:00 Khishigtuya Maksim khishigtuya_m@mas.ac.mn <p><strong><em>Abstract: </em></strong><em>As China's development and strength have garnered increasing global attention, concerns about this growth and development have also risen. Consequently, there is a growing need to better understand and promote China to the world, dispelling any apprehensions about its growth. To address this, China has been actively pursuing a soft power policy. </em><em>The country</em><em> places significant emphasis on its cultural aspects within its soft power policy, highlighting the promotion of its unique culture with a history spanning thousands of years, as well as the ideals and achievements of Chinese Marxist culture as key elements of its soft power strategy.</em></p> <p><em>This article briefly touches upon the primary component of China's cultural soft power policy, known as the "Going global" strategy. It discusses the use of Chinese language education, media, and cinema as instrumental tools for cultural diplomacy, and how this policy is being implemented in Mongolia, within the context of the industry.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>БНХАУ-ын</strong> <strong>Зөөлөн хүчний бодлогын онцлог ба Монгол Улс</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй: </em></strong><em>Хятад орон хөгжин хүчирхэгжиж буй нь дэлхий нийтийн анхаарлыг татаж эхэлснээр энэ өсөлт хөгжлөөс айх болгоомжлох хандлага ч их болсон. Иймд Хятад улсыг дэлхий дахинд илүү сайн ойлгуулж танин мэдүүлэх, Хятадын өсөлтөөс айх хэрэггүй гэдгийг сурталчлах шаардлага тулгарснаар зөөлөн хүчний бодлого эрчимтэй явуулж байна. </em><em>Хятад улс з</em><em>өөлөн хүчний бодлогодоо “соёл”-ыг онцлон олон мянган жилийн түүхтэй өвөрмөц соёл болон Хятадын онцлогтой марксист соёлын үзэл санаа, ололт амжилтыг сурталчлахыг Хятадын зөөлөн хүчний бодлогын онцлог гэж үзжээ. </em><em>Энэ өгүүлэлд </em><em>Хятадын соёлын зөөлөн хүчний бодлогын гол стратеги болох “Соёлын гадагш гарах” стратегийн тухай товч дурдаж, хятад хэлний боловсрол, хэвлэл мэдээлэл, кино урлаг зэрэг салбарыг соёлын дипломат ажиллагааны арга хэрэгсэл болгон ашиглаж байгаа байдал ба Монгол Улсад энэ бодлого хэрхэн хэрэгжиж байгааг дээрх гурван салбарын хүрээнд авч үзэв.&nbsp; </em></p> <p><strong><em>Түлхүүр үг</em><em>: </em></strong><em>Хятад улс, соёлын зөөлөн хүч, гадагш гарах стратеги, хятад хэл, хэвлэл мэдээлэл, кино урлаг</em></p> 2023-10-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Khishigtuya Maksim https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2685 Mongol-Soviet Relations (1925-1928) 2023-05-04T07:41:42+00:00 Batbayar Tsedendamba tsedendamba.bud@gmail.com <p>The article explores the aspects of the interaction between Mongolia and the USSR on the development of their bilateral relations starting from 1925 up until 1928. The author shows how the Soviet troop withdrawal issue created by Moscow influenced the settlement of disputed issues between Mongolia and China, and interfered into the normalization Mongolian-Chinese relations for many years. Soviet envoy to the MPR P.M.Nikiforov was tasked to carry out total sovietazion of all aspects of Mongolian life under the nominal cover of independent Mongolia, and to prevent any process of unification between Outer and Inner Mongolia, to urge Mongolian leaders to recognize Tannu Tuva People’s Republic without any preconditions. A.Amar, Minister for Economy, during his trip to Moscow early 1926 raised the issues of distorted Mongol-Soviet trade, industrial, transport and other bilateral economic relations and asked Moscow to make adjustments and make economic relations equal and mutually beneficial. The character of the atmosphere between Ulaanbaatar and Moscow did play a key role in solving difficult and sensitive bilateral issues and the desire of the Mongolian People’s Republic to build official relations with Moscow as equal and trustful partners was strong.</p> <p> </p> <p><strong>Монгол-Зөвлөлтийн харилцаа (1925-1928)</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>ОК(б)Н-ын Төв Хорооны Улс төрийн товчоо 1925 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар П.М.Никифоровыг ЗСБНХУ-аас Монголд суух Бүрэн эрхт төлөөлөгч бөгөөд худалдааны төлөөлөгчөөр томилох шийдийг гаргажээ. ЗХУ-ын Гадаад хэргийн ардын комиссар Г.В.Чичерин түүнийг хүлээн авч уулзаад Монгол дахь Зөвлөлтийн зорилгыг “Бид Бүгд Найрамдах Монгол улсыг Хятадын протекторатын дор биеэ даасан автономит байдалтай байхыг ёс болгон тунхаглаж байгаа хэдий боловч бид Монголыг дотоод улс төр хийгээд эдийн засгийн байгуулалтаар зөвлөлтийн хэлбэрт ойртуулах практик ажлыг тэнд тууштай явуулах ёстой” гэжээ. Түүнчлэн Чичерин Никифоровт Дотоод Монголыг өөртөө нэгтгэх гэсэн Монголын Засгийн газрын хүсэлтийг хүлээж авахгүй, дэмжихгүй байх, Тагна Урианхайг Монголтой нэгэн адил статустай гэж үзэж байгаа тул Урианхайг Монголтой нэгтгэхийн эсрэг ажиллах заавар удирдамжийг өгч байжээ. ЗХУ, БНМАУ-ын эдийн засгийн харилцааг цаашид хөгжүүлэх үүднээс БНМАУ-д нэг сая алтан рублийн зээлийг 5 жилийн хугацаатай олгохоор 1925 оны 1 дүгээр сард шийдвэрлэсэн байна. Монгол улсын Засгийн газраас мөнгөний шинэчлэлт хийх ажлыг зохион байгуулах комиссыг 1925 онд 6 хүнтэй байгуулж, тус комисс нь мөнгөний шинэчлэлт, эргэлт хуримтлалын асуудлыг хариуцаж байв. Монгол улсын банкны анхны шинэ дүрэмд “Монголын хязгаарын дотор мөнгөний гүйлгээг журамтай болгох, үнийг тэгшитгэн бататгах, эд боловсруулах, мал үржүүлэх, худалдаа арилжааны зүйлийг бадруулах” гэжээ.</p> <p> <strong>Түлхүүр үгс:</strong> БНМАУ, ЗХУ, санхүү мөнгөний шинэчлэл, монгол-зөвлөлтийн худалдаа, УБХ-ын төлөөлөгчдийн айлчлал</p> 2023-05-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Batbayar Tsedendamba https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/3081 Mongolian policy of importing workers from Inner Mongolia in conjunction with the Mongolian-Chinese labor force agreement of 1954 2023-10-26T03:08:48+00:00 Altantugs Namjilchoijil altantugs@num.edu.mn <p><em>Between 1955 and 1964, approximately 12,000 Chinese laborers were brought to Mongolia as part of an agreement between the Mongolian People's Republic and the People's Republic of China to support the construction efforts in Mongolia. In 1955, during the negotiations for this agreement, the Mongolian representatives aimed to bring in a significant number of workers and, if feasible, to grant them the right to reside in Mongolia for an extended period, as indicated in archival documents. This article aims to clarify the reasons for this request. In the process, the agreement's contents and further implementation were assessed in connection with the foreign policies and activities of Mongolia and China. The Mongolian side's desire to grant Chinese workers the right to live in Mongolia, bring their families to Mongolia, and prevent them from sending remittances to China implied their intention to allow these workers to settle permanently and eventually become Mongolian citizens. However, when the Chinese workers returned from Mongolia in 1964, there were hardly any of them who remained in Mongolia. In conjunction with certain features of Mongolia's foreign and domestic policies carried out in the 1950s, and in response to Mongolia's repeated requests to China for workers from Inner Mongolia, Mongolia's intention to acquire labor from China not only aimed to address its labor shortage but also revealed a policy of relocating some Inner Mongolians to Mongolia.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1954 оны Монгол-Хятадын ажиллах хүчний хэлэлцээрийн хүрээнд Өвөр Монголоос ажилчин авах Монголын бодлого</strong></p> <p><strong><em>Хураангуй:</em></strong><em> БНМАУ-ын бүтээн байгуулалтад ажиллах хүчнээр туслах тухай БНМАУ-БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 1955-1964 онд нийт 12 мянга орчим хятад ажилчид БНМАУ-д ирж ажилласан билээ. Энэ тухай хэлэлцээрийг 1955 онд хоёр талын төлөөлөгчид боловсруулах үеэр Монголын төлөөлөгчид аль болох олон ажилчныг аль болох урт хугацаагаар, боломжтой бол БНМАУ-д амьдрах эрхтэй үлдээхээр аваачихыг эрмэлзэж байсан нь архивын баримтад тэмдэглэгдэн үлджээ. Энэ хүсэлтийн учир шалтгааныг тодруулахыг уг өгүүллээр зорив. Ингэхдээ хэлэлцээрийн агуулга, цаашдын хэрэгжилтийг Монголын ба Хятадын гадаад бодлого, үйл ажиллагаатай уялдуулан үзэв. Монголын тал Хятадаас ажиллах хүч авахдаа тэдгээр ажилчдад Монголд амьдрах эрх олгох, гэр бүлийг нь Монголд авчрах, Хятад руу мөнгө гуйвуулахгүй байлгахыг эрмэлзэж байсан явдал бол тэднийг буцаалгүй суурьшуулах, улмаар Монголын иргэн болгохыг зорьсон явдал мөн боловч хятад ажилчид 1964 онд Монголоос буцахад Монголд тэднээс бараг хүн үлдсэнгүй. 1950-иад онд явуулсан Монголын гадаад, дотоод бодлогын зарим шинж чанар, Өвөр Монголоос ажилчин ирүүлэх тухай Хятадын талд тавьсан удаа дараагийн хүсэлтүүдтэй уялдуулан үзвэл, Хятадаас ажиллах хүч ирүүлэх Монголын эрмэлзэл нь ажиллах хүчний хомсдолоо шийдвэрлэх зорилтоос гадна өвөр монголчуудын зарим хэсгийг ажиллах хүчний хэлбэрээр нүүлгэн ирүүлэх уламжлалт бодлогыг давхар агуулж байжээ.</em></p> <p><em>&nbsp;</em><strong><em>Түлхүүр үг:</em></strong><em> Монгол-Хятадын харилцаа, хятад ажилчид, Өвөр Монгол</em></p> 2023-11-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Altantugs Namjilchoijil