Science diplomacy within the Russian-Chinese-Mongolian cooperation at the present time

  • Boykova Elena Vladimirovna Institute for Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
  • Tuul D Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
Keywords: science diplomacy, China-Mongolia-Russia Economic Corridor, public diplomacy, international relations in Northeast Asia, tripartite cooperation

Abstract

Science diplomacy is an increasingly important component of the trilateral partnership complex among China, Mongolia and Russia at the present time. Being a form of public diplomacy, it serves as a means of promoting and protecting national interests of the states that are the parties of the “China-Mongolia-Russia Economic Corridor” project. Diplomacy of scholars of the three countries is a promising format for international contacts with potential impact on international relations, particularly in Northeast Asia. Science diplomacy allows to expand the circle of non-state actors that are representatives of Russia, China and Mongolia, thereby increasing the number of participants of international relations. Scholars of the three countries have accumulated considerable experience of bilateral cooperation in various fields, which suggests that there are favorable prospects for expansion of tripartite contacts among them. Interaction of scholars of the three countries is a form of public diplomacy, in the frames of which the participants of the process combine functions of academic and public figures.

Орчин үеийн Орос-Хятад-Монгол гурван улсын хамтын ажиллагааны хүрээн дэх шинжлэх ухааны салбарын  дипломат харилцаа

Хураангуй: Шинжлэх ухааны салбарын дипломат харилцаа нь орчин үеийн Хятад, Монгол, Орос гурван талын түншлэлийн нэг цогц чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Гурван улсын эрдэмтдийн дипломат харилцаа нь улсуудын хоорондоо холбоо тогтоох ирээдүйтэй хэлбэр бөгөөд олон улсын харилцаанд, түүнчлэн, Зүүн хойд Азид эрдэмтдийн хамтын ажиллагааны үзүүлэх үйлчлэл, нөлөө багагүй нөөц бололцоотой билээ. Шинжлэх ухааны салбарын дипломат харилцаа нь Орос, Хятад, Монгол гурван улсын төлөөлөгч - төрийн бус оролцогчдын хүрээг тэлж өгч, улмаар олон улсын харилцаанд оролцогчдын тоог нэмэгдүүлдэг. Гурван улсын эрдэмтэд төрөл бүрийн салбарт хоёр талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, ихээхэн туршлага хуримтлуулсан нь цаашид өөр хоорондоо гурван талын холбоо харилцааг өргөтгөхөд таатай нөхцөл бүрдэх тухай яриа өрнүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Гурван улсын эрдэмтдийн хамтын ажиллагаа нь олон нийтийн дипломат харилцааны нэг хэлбэр бөгөөд энэ харилцааны хүрээнд явагддаг үйл ажиллагаанд оролцогчид шинжлэх ухааны болон олон нийтийн салбарт хийгдэх ажлуудыг өөрсдийн хүрээнд хамруулаад явдаг.

Түлхүүр үгc: шинжлэх ухааны салбарын дипломат харилцаа, Хятад-Монгол-Орос гурван улсын эдийн засгийн коридор, гурван талын харилцан хамтын ажиллагаа, олон нийтийн дипломат харилцаа, Зүүн Хойд Азийн олон улсын харилцаа

Abstract
0
PDF
0
Published
2020-06-07
How to Cite
Vladimirovna, B., & D, T. (2020). Science diplomacy within the Russian-Chinese-Mongolian cooperation at the present time. Journal of International Studies, 1(110), 82-90. https://doi.org/10.5564/jis.v1i110.1344
Section
Articles