Periods of trilateral relations between Mongolia, Russia, China and their features

  • Ariungua Natsagdorj Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
Keywords: The period after the end of the Cold War relations between the three countries, coincidence of interests, expectation

Abstract

After the end of the Cold War, as a result of changes in the political and economic situation, with the new formation of internal and external tasks of Mongolia, Russia, China, as well as a result of fundamental changes in the international arena, relations between the three countries underwent considerable changes. Although bilateral relations prevail in the relations of the three countries, however, the fact of the existence of a third party has always been taken into account, which is explained by the fact that our countries belong to one geopolitical environment. The author of the article tries to trace the geopolitical relationship between the three countries and addresses the issue of the importance of its influence on bilateral relations, as well as on the formation of formats of triangular relations.

Хүйтэн дайны дараах Монгол, Хятад, Оросын гурван талт харилцааны үе шат ба онцлог

Хураангуй: Хүйтэн дайны үе дуусгавар болсноор Монгол, Орос, Хятад гурван улсын хоорондын харилцаанд тэдгээрийн улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдал, дотоод, гадаад хөгжлийн зорилт, олон улсын харилцааны өрнөл, чиг хандлага зэргээс хамааран багагүй өөрчлөлт гарсан бөгөөд энэхүү харилцааг тодорхой хэмжээгээр үечлэн судлах нь чухал болж байна. Чингэх нь гурван орны хамтын ажиллагааны хөгжил, энэхүү харилцааны үр өгөөж, нөөц бололцоо, тулгамдсан асуудлуудыг олж харахад ач холбогдолтой юм. Хүйтэн дайны дараах гурван улсын харилцаа нь хоёр талт харилцаагаар тодорхойлогдож байсан ч хоорондын харилцаанд тус бүрийн хүчин зүйл чухал үүрэг гүйцэтгэсээр байгаа нь гурван улс геополитикийн нэг орон зайд багтдагтай шууд хамааралтай болно. Зохиогч гурван орны геополитикийн харилцан хамаарал эдгээр орнуудын хоорондын хоёр талт харилцаанд хэрхэн нөлөөлж буй асуудлыг хөндөн гурван талт харилцааны хэлбэр бий болоход ямар учир холбогдолтой болохыг харуулахыг зорьжээ.

Түлхүүр үг: Хүйтэн дайны дараах Монгол, Орос, Хятад гурван улсын харилцаа, ашиг сонирхлын нэгдэл, хүлээлт

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
298
PDF
405

Author Biography

Ariungua Natsagdorj, Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Leading Research Fellow, Ph.D

Published
2019-12-30
How to Cite
Natsagdorj, A. (2019). Periods of trilateral relations between Mongolia, Russia, China and their features. Journal of International Studies, (1), 40-63. https://doi.org/10.5564/jis.v0i1.1253
Section
Articles