The comparative survey of computer anxiety and computer attitude:

A case-study among undergraduates of the MULS

Authors

  • Sergelenbat L School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Amarsanaa L School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1209

Keywords:

Active training methods, research designs, statistical processing

Abstract

This study examined the relationship between computer anxiety and computer skill of students in Mongolian University of Life Sciences.The study results from the questionnaire analysis have been analysed using SPSS 23 and SmartPLS 3.0. The results of this study suggest that students' computer anxiety is inverse with the computer skills. The student-centered learning is more than of teacher-centered learning that has a major impact on the reduction of computer anxiety.

Компьютер ашиглах үед илрэх түгшүүр болон хандлагыг харьцуулсан судалгаа

Хураангуй:  Оюутнуудын суралцах үйл ажиллагаандаа компьютер хэрэглэх чадвар болон компьютер  хэрэглэх үед илрэх сэтгэлийн түгшүүрийг судлахдаа ХААИС-ийн багш, оюутнуудыг  хамрууллаа. Бид судалгаандаа дэвшүүлсэн таамаглалаа бүтцийн тэгшитгэлийн загварчлал,  статистик аргачлалаар SmartPLS 3.0, SPSS 23 программуудыг ашиглан боловсруулалт,  шинжилгээ хийв. Энэ судалгааны дүнгээс харахад оюутны компьютер хэрэглэх чадвар нь  сэтгэлийн түгшүүртэй урвуу хамааралтай болох нь харагдлаа. Багш төвт сургалтаас илүү  оюутан төвт сургалт нь оюутны компьютер ашиглах үеийн сэтгэлийн түгшүүрийг  бууруулахад илүү нөлөөлж байгаа нь ажиглагдлаа.

Түлхүүр үг: Идэвхитэй сургалтын арга, судалгааны загвар, статистик боловсруулалт 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
545
PDF 728

Downloads

Published

2019-09-17

How to Cite

L, S., & L, A. (2019). The comparative survey of computer anxiety and computer attitude:: A case-study among undergraduates of the MULS. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 26(01), 141–145. https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1209

Issue

Section

Articles