• Cover BICCT 45th anniversary of Laboratory of Natural Product Chemistry of the Institute of Chemistry and Chemical Technology
  No 6 (2018)

  Байгалийн Нэгдлийн Химийн Лабораторийн судлаачид 1973 оноос хойш:
  - Эх орны 120 гаруй эмийн ургамлын химийн судалгааг хийв.
  - 1000 гаруй бага молекулт нэгдлийг ялгаж, бүтэц байгууламжийг тогтоов.
  - 200 гаруй байгалийн шинэ нэгдлийг нээж илрүүлэв.
  - 5 шинэ бүлэг нэгдэл, тэдгээрийн анхны төлөөлөгчдийг илрүүлэв.