Implementation of the principle of open decision of court cases

Authors

  • Dolgorsuren Mendbayar Department of Political Science & Legal Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2570

Keywords:

Principles, legal regulations, legal documents and implementation of open court cases

Abstract

In this academic article, the amendments to the Constitution of Mongolia in 2019, the Law on Courts adopted in 2021, the legal regulations and legal documents on the principle of open court cases, and the legal regulations of some foreign countries that broadcast court proceedings live to the public We aim to study regulations, experience, and standards and propose proposals for improving its legal framework. The analysis of national and international legal documents, content analysis, observational methodology and sociological research methods, as well as comparative, analytical and summarizing research methods were used in the execution of the research article. The right to participate in open court hearings. The results of the first observation conducted in 2010 compared to the 2015 survey showed a decrease of 1 percent in obtaining special permission, but 23.3 percent of the cases require some kind of permission to enter the court hearing, so it can be concluded that the principle of open court hearings is fully implemented. is not possible and indicates insufficient exposure. In the era of rapid social development and technological progress, the need to further improve the principle of open court cases, except for those specifically provided by law, is always a priority. It is important for the further development of the court to develop and deepen the policies, programs and legal documents implemented to ensure the transparency and openness of the courts, to thoroughly improve their legal regulations, to analyze court decisions, to make conclusions, and to circulate research.

Шүүх хэргийг ил таслан шийдвэрлэх зарчмын хэрэгжилт

Хураангуй: Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүллээр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт, өөрчлөлт, 2021 онд баталсан Шүүхийн тухай хууль, шүүх хэргийг ил таслан шийдвэрлэх зарчмын эрх зүйн зохицуулалт болон эрх зүйн баримт бичгүүд, шүүх хуралдааны явцыг олон нийтэд шууд дамжуулах гадаадын зарим улсын эрх зүйн зохицуулалт, туршлага, жишгийг судалж, түүний эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар санал дэвшүүлэхийг зорьлоо. Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг гүйцэтгэхдээ үндэсний болон олон улсын эрх зүйн баримт бичгийн шинжилгээ, агуулгын шинжилгээ, ажиглалтын арга зүй болон социологийн судалгааны арга, мөн судалгааны харьцуулалтын болон задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх аргыг ашигласан. Ил шүүх хуралдаанд оролцох эрх хангагдсан байдал 2010 онд хийсэн анхны ажиглалтын дүнг 2015 оны судалгаатай харьцуулахад тусгайлан зөвшөөрөл авах явдал 1 хувиар буурсан үзүүлэлт харагдаж байгаа боловч шүүх хуралд ороход 23.3 хувьд нь ямар нэг зөвшөөрөл шаардаж байгаа нь шүүх хуралдааныг ил явуулах зарчим бүрэн хэрэгжиж байна гэж дүгнэх боломжгүй бөгөөд ил байдал хангалтгүй байгааг илтгэж байна. Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөр болон эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулж батлан гүнзгийрүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг нь нарийвчилан сайжруулах, шүүхийн шийдвэрт анилиз, дүгнэлт хийх, судалгааны эргэлтэд оруулах нь шүүхийн цаашдын хөгжилд чухал ач холбогдолтой.

Tүлхүүр үгс: Шүүх хэргийг ил таслан шийдвэрлэх зарчим, эрх зүйн зохицуулалт, эрх зүйн баримт бичиг, хэрэгжилт

Abstract
131
PDF
116

Author Biography

Dolgorsuren Mendbayar, Department of Political Science & Legal Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Master of Arts

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Mendbayar, D. (2022). Implementation of the principle of open decision of court cases. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 153–172. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2570

Issue

Section

Articles