Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

НЭГ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БҮТЭЦ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:
1.1. Өгүүллийн гарчиг – (англи, монгол хэлээр)
1.2. Зохиогчийн нэр - (англи, монгол хэлээр)
1.3. Зохиогчийн ажлын газрын нэр – (байгууллага, хот, улс гм англи, монгол хэлээр)
1.4. Зохиогчийн холбоо барих цахим хаяг – (англи хэлээр)
1.5. Үндсэн бичвэр дараах төрөлтэй байна.
1.5.1. Хураангуй (Abstract) – (англи, монгол хэлээр): Хураангуйг 200-300 үгэнд багтаан бичнэ. Хураангуйд тус судалгааны ажлын гол зорилго, арга зүй, үр дүн,  дүгнэлт хэсгээс товч тодорхой дурдаж, тус судалгааны ажлаар шийдвэрлэсэн асуудал, түүний онол, практикийн ач холбогдол, дэвшүүлж байгаа асуудал, шинэлэг талыг багтаан бичнэ.
1.5.2. Түлхүүр үгс (Keywords) (англи, монгол хэлээр): Түлхүүр үгсийг хураангуй  хэсгийн доод талд бичих ба 10-аас илүүгүй үг байна. Тус өгүүллийн гол агуулгыг илэрхийлсэн нэр үг байх бөгөөд ганц тоон дээр бичигдэнэ.
1.5.3. Оршил (Introduction): Энэхүү хэсэгт судалгааны бүтээлийн ажлын хэрэгцээ, шаардлага, өмнө судлагдсан байдал, судалгааны шинэлэг тал, судалгааны зорилго, зорилтыг бичнэ. Оршил нь өгүүллийн нийт бичвэрийн 10% орчим байна. Оршил дараах агуулгатай байна. Үүнд: Судалгааны зорилго, зорилт (дэвшүүлсэн таамаглал), тухайн асуудлын судлагдсан байдал (эшлэл авах), тулгамдаж буй асуудал, судалгааны ач холбогдол, дэвшүүлж байгаа асуудлын шинэлэг тал гэх мэт.
1.5.4. Судалгааны арга зүй (Method): Тухайн судалгааны бүтээлд ашигласан арга зүйг дэлгэрэнгүй бичнэ. Хэрэв хээрийн судалгаа (тоон болон чанар, кейсийн судалгаа явуулсан газар, хамрах хүрээ гм) болон бусад төрлийн бодлогын эсхүл баримт бичгийн судалгааны задлан шинжилгээний арга зүй зэргийг дэлгэрэнгүй оруулна. Үүнд: судалгаанд ашигласан арга зүй, судалгааны хэрэглэгдэхүүн, туршилт, судалгаа явуулсан газар, хугацаа, задлан шинжилсэн арга зүй, анхдагч болон хоёрдогч судалгаа, эмпирик судалгааны үр дүн гэх мэт.
1.5.5. Судалгааны үр дүн (Results): Тухайн судалгааны арга зүйн дагуу ямар үр дүн гарсан эдгээр нь бусад судлаачдынхаас ямар ялгаатай, ямар сул болон давуу талтай болохыг зөвхөн тухайн сэдвийн хүрээнд харьцуулан дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна. Судалгааны үр дүнг зураг, график, хүснэгт, диаграмм байдлаар гаргаж, тайлбарыг бичнэ.

1.5.6. Хэлэлцүүлэг (Discussion): Хэлэлцүүлэг хэсэг нь нийт бичвэрийн 20%-30% байх
бөгөөд судалгааны өнөөгийн болон цаашид хийгдэх ажлыг тусгана. Энэ хэсэгт тухайн ажлын хүрээнд гарсан урьдчилсан дүгнэлтүүдийг хэрхэн сайжруулсан болон тухайн сэдвээр бусад судлаачдын явуулсан судалгааны дүнтэй харьцуулалт хийж дэлгэрэнгүй тайлбарлаж бичсэн байна.
1.5.7. Дүгнэлт (Conclusion): Судалгааны ажлын нэгдсэн үр дүн, тэдгээрийн онол-арга зүй, практик ач холбогдол, салбарт оруулж буй хувь нэмэр болон цаашид  хөгжүүлэх боломж зэргийг тусгасан байна.
1.5.8. Ашигласан материал (References): Тухайн өгүүлэлд эшлэл авсан эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, ном, товхимол, тайланг ашигласан материалын жагсаалтад бичвэрт эшлэгдсэн дарааллаар нь дугаарлаж [1], [2] гэх мэт бичнэ. 
1.5.9. Санхүүжилт (Fundraising): Тухайн судалгааг гүйцэтгэсэн суурь болон хавсарга, захиалгат судалгааны төслийн нэр, дугаар зэргийг уг хэсэгт тодорхой дурдаж бичнэ.
1.5.10. Талархал (Acknowledgements): Тухайн судалгааг явуулж, тодорхой үр дүн гаргахад туслалцаа үзүүлсэн хувь хүн, албан байгууллага, эрдэмтэн, судлаач, багш нар болон судалгааны ажлыг явуулах санхүүжилтэд тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага, эсхүл суурь болон хавсарга, захиалгат судалгааны төслийн нэр, дугаар зэргийг уг хэсэгт тодорхой дурдаж бичнэ.

ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧВЭРИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
2.1. Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлэх өгүүллийг монгол хэлээр бичнэ. Зөвхөн хураангуй (Abstract) хэсгийг англи хэлээр бичнэ. Өгүүлэл дэх зургийн таних тэмдэг, хүснэгт дэх бичвэрүүдийг мөн монгол хэлээр бичсэн байна.
2.2. Цаас болон хуудасны хэмжээ: Өгүүлэл нь 29.7 х 21.0 см (A4) хэмжээтэй 8-15 хуудаст
багтааж дараах стандартын дагуу бичнэ. Үүнд:
а. Цаасны хэмжээ: 21.0 cm x 29.7 cm (A4)
б. Хуудасны тохируулга: 2 хэлбэрээр байна. Үүнд:
• Эхний хуудасны ирмэгүүд нь: дээр 4.44 см; доор 4.44 см; зүүн 2.50 см, баруун 2.50 см
зайтай;
• Эхний хуудаснаас бусад бүх хуудасны ирмэгүүд нь: дээр 3.17 см; доор 3.17 см; зүүн
2.50 см, баруун 2.50 см зайтай байна.
2.3. Өгүүллийн үндсэн текстийг “Microsoft Word” программ дээр бэлдэх ба бичгийн цаасны
/А4/ босоо форматтай, үсгийн фонт нь “Times New Roman”, үсгийн хэмжээ 11 pt, мөр
хоорондын зай хэвийн (Single), нэг баганад, бичвэрийн 2 тал нь тэгш /Justify/ байхаар
бичигдсэн байна. Жич: хураангуй (Abstract) хэсгийг бичихэд уг зааврыг мөрдөхгүй
болно.
2.4. Эшлэлийг дэс дарааллаар эхлүүлэн дугаарлах бөгөөд Footnote-оор үйлдэхгүй. Үсгийн
хэмжээ 9pt байна. Бүтээлийн эшлэлийг Chicago Style -ийг ашиглан гүйцэтгэнэ.
(https://www.citationmachine.net/chicago)
2.5. Өгүүлэлд гарчгийн дараах төрлүүдийг ашиглана. Үүнд:
a. Бүлгийн гарчиг-ийг “Times New Roman” фонттой, 11pt үсгийн өндөртэйгөөр
тодруулан “bold” хэлбэрээр зүүн талын эгнээнд зэрэгцүүлэн, мөр хоорондын зай
хэвийн (Single), эхний үсгийг томоор бичнэ. Өгүүлэл нь ОРШИЛ, СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ДҮГНЭЛТ, АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, САНХҮҮЖИЛТ, ТАЛАРХАЛ гэсэн бүлгүүдийг агуулсан байна. Дээрх бүлгийг гарчгуудын нэрийн урд ром (I, II гм) тоогоор дугаарлана.

b. Дэд Гарчиг-ийг хуудасны зүүн дээд ирмэгээс эхэлнэ. Фонт “Times New Roman”,
үсгийн өндөр 10pt, бүх үгийг тодруулж “bold”, ташуу “Italic” хэлбэрээр бичнэ.
Мөр хоорондын зай (Single) байна.
2.6. Гэрэл зураг, гар зураг, хүснэгт нь өнгөт, хар цагаан байж болно. Зургийн нягтрал
300dpi-тай байна. Scanner ашиглаж оруулсан бүдүүвч болон фото зургийг 300 dpi
нягтаршилтай JPEG өргөтгөлтэй буулгаж бичвэрийн дотор мөрийн төв хэсэгт
байрлуулна. Зураг дээрх үсэг, тооны өндөр нь ерөнхий бичвэрийн үсгийн өндөртэй
тэнцүү буюу 85%-иас багагүй байна. Зургийн хэлбэр, хэмжээ нь дүрслэлийн хувьд
тохирохуйц, бүрэн тайлбартай байна. Зургийн тайлбар болон дугаарлалтыг (Зураг 1.
Зургийн гарчиг) гэсэн хэлбэртэйгээр, үсгийн фонт “Times New Roman”, үсгийн 9pt
хэмжээтэй байх ба тухайн хүснэгтийн дээр мөр голлуулан бичнэ.
2.7. Хүснэгтийг “Microsoft Word”-ын “Table” функцийг ашиглан бэлтгэж, дугаар болон
гарчгийг хүснэгтийн дээд талд ижил шугамд байрлуулна. Хүснэгтийн дугаарлалтыг
(Хүснэгт 1. Хүснэгтийн гарчиг) гэсэн хэлбэртэйгээр, үсгийн фонт “Times New
Roman”, үсгийн 9pt хэмжээтэй байх ба тухайн хүснэгтийн дээр мөр голлуулан бичнэ.
2.8. Хүснэгтэд агуулсан бичвэр болон зурагт, бүдүүвчтэй холбогдуулан хийсэн зүүлт
тайлбарыг тэдгээрийн доод талд баруун мөр зэрэгцүүлэн бичиж, өмнө нь
дугаарлалтыг бичнэ. Ингэхдээ зүүлт, тайлбарын бичвэрийн үсгийн хэмжээ 9pt байх ба
“italic/ташуу” хэлбэрээр бичигдсэн байна.
2.9. Нэр томьёоны тайлбар, лавлагаа, тодруулгыг тусгай тэмдэгт (*)-ээр тэмдэглэж, тухайн
хуудас бүрийн доор Footnote-оор үйлдэнэ.
2.10. Товчлолыг ашиглахдаа эхний удаа үргэлж бүтэн утгыг илэрхийлсэн байх ёстой.
Жишээ нь, Шинжлэх Ухааны Академи (ШУА), Оросын холбооны улс (ОХУ).
Товчилсон үгэнд цэг (тухайн товчилсон нэрийн албан ёсны бичвэрт бичигдээгүй л
бол)-ийг ямар нэгэн байдлаар ашиглахгүй.

ГУРАВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧВЭРИЙН ЕРӨНХИЙ
ШААРДЛАГА (ӨГҮҮЛЛИЙН БҮТЦЭЭР)
3.1. Өгүүллийн гарчиг: Гарчгийг өгүүллийн бичвэрийн төвд (Center) байрлуулж, үсгийн
хэмжээг 11pt, тод хараар (Bold) нэг баганад, эхиний үсгийг томоор бичнэ. Мөрний
дээд зай болон мөр хоорондын зай (Single), Өгүүллийн гарчигт дэд гарчиг байгаа
тохиолдолд (Italic) хэлбэрээр бичнэ.
3.2. Зохиогчийн нэр: Зохиогчийн нэрийг гарчигнаас доош 1 мөрний зайтайгаар шинэ
мөрнөөс эхлэн баруун мөр зэрэгцүүлэн тэгшилж, тод хар (Bold)-аар бичнэ.
Зохиогчийн нэрийн доод мөрөнд зөвхөн байгууллагын нэрийг налуу үсгээр (Italic)
бичнэ. Олон зохиогчтой бол зохиогч нэг бүрийг дээрх дарааллаар оруулна. Үсгийн
хэмжээ 11pt байх ба мөр тэгшлэн, мөр хоорондын зай (Single) байна.
3.3. Зохиогчдын нэрсийн дээр албан байгууллагаас шалтгаалан 1, 2, 3 .. гэх мэт дугаарлан
баруун мөр зэрэгцүүлэн бичих ба холбоо барих зохиогчийн нэрийн дээрх тооны араас
таслал авч (*) тэмдэглэгээг тэмдэглэнэ. Нэг байгууллагын зохиогчдыг нэг ижил
тэмдгээр тэмдэглэнэ. Жишээ нь: зохиогчдын нэрсийг монгол хэл дээр бичихдээ
(зохиогчийн өөрийн нэрийг овгийн нэрийн араас бичих) Батсайхан Нэргүй1,*,
Доржхүү1
, Долгоржав2
, англи хэл дээр бичихдээ (зохиогчийн өөрийн нэрийг овгийн
нэрийн өмнө бичих) Nergui Batsaikhan1,*, Dorjkhuu1
, Dolgorjav2 гэж бичнэ.
3.4. Байгууллагын нэр: Байгууллагын нэрийг товчлохгүй, зохиогчийн нэр(с)-ийн доор
зай авахгүй, үсгийн фонтыг “Times New Roman”, үсгийн хэмжээг 10pt, мөрийг зүүн
талд зэрэгцүүлэн, мөр хоорондын зай (Single) хэлбэрээр бичнэ.
3.5. Холбоо барих зохиогчийн цахим хаяг: Цахим хаягийг “Times New Roman” үсгийн
фонтоор 9pt үсгийн хэмжээтэй, “Italic” хэлбэрээр мөрийг баруун талд зэрэгцүүлэн,
бичиж, мөр хоорондын зайг (Single)-ээр бичнэ.
3.6. Хураангуй (Abstract): Бүтээлийн товч хураангуйг 15-20 мөрөнд, 200-300-гаас
илүүгүй үгэнд багтаасан байх ба үндсэн хэсгээс ялгарах байдлаар доод талд нь 3
мөрний зай авч бичнэ. Бичвэрийн үсгийн фонт “Times New Roman”, үсгийн хэмжээг
10pt, зүүн мөр тэгшилж, мөр хоорондын зай (Single)-тай байна.
3.7. Өгүүллийн үндсэн хэсэг нь Microsoft Word-ын сүүлийн хувилбар дээр бичгийн
цаасны /А4/ босоо форматтай, үсгийн фонт нь “Times New Roman”, үсгийн хэмжээ нь
11pt, мөр хоорондын зай нь хэвийн (Single), нэг баганад, бичвэрийн 2 тал нь тэгш
(Justify) байхаар бичигдсэн байна.
3.8. Түлхүүр үгс: Түлхүүр үгсийг хураангуй хэсгийн доод хэсэгт англи, монгол хэлээр
бичих бөгөөд 10-аас дээшгүй байна. Түлхүүр үгс нь “Times New Roman” фонттой, 10
pt үсгийн хэмжээтэй, үг хооронд таслалтай, мөр голлон, мөр хоорондын зай (Single)-
тай, ташуу буюу “Italic” хэлбэрээр нэг баганад бичигдэнэ.
3.9. Бүтээлийн агуулгын нэрс нь уг зөвлөмжийн 1.5.1-1.5.7-д зааснаар бичигдсэн байх ба
1.5.8, 1.5.9-т заасан агуулгын нэршлүүд (Ашигласан материал, Санхүүжилт, Талархал)-ийн гарчгийг бичихдээ дугаарлахгүй.

ДӨРӨВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧВЭР ЭШЛЭЛ АВАХ, АШИГЛАСАН
МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТЫГ БОЛОВСРУУЛАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
4.1. Эшлэл авсан ном зохиолын жагсаалтыг “АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ -
REFERENCES” гэсэн гарчиг тавьж “Times New Roman” фонттой, 10 pt үсгийн
хэмжээтэй бичигдсэн байна. Түүнийг талархал хэсгийн урд бичсэн байна.
4.2. Эшлэлийн дугаар нь өгүүллийн эхнээс дараалан, дөрвөлжин хаалтад бичигдэнэ [1].
Цэг, таслал зэрэг нь эшлэлийн хаалтын дараагаар бичигдэнэ.
4.3. Ашигласан материалын жагсаалтыг тухайн эшлэл авсан бүтээлийн бичвэрт ишлэгдсэн
дарааллаар нь гаргана.
ТАВ. БУСАД
5.1. Мэдээллийн шинжтэй эрдэм шинжилгээний бүтээл, танин мэдэхүйн өгүүллийг
дүгнэлтгүй ирүүлж болно.
5.2. Хэрэв зохиогч хүсвэл эрдэм шинжилгээний бүтээлд хэвлүүлэх өгүүлэл, материалыг
хэвлэж, электрон файлын хамт редакцын зөвлөлийн нарийн бичигт ирүүлж болно.
5.3. Бичвэрийн утга, найруулга, өгүүлбэр зүйн болон дүрмийн алдааг сайтар нягталж,
хянасан байна.
5.4. Бичвэрт эш татагдсан бүтээлийг ашигласан хэвлэлийн жагсаалтад заавал багтаасан
байна.
5.5. Нийт зураг, хүснэгтийн тоог 10-аас илүүгүй байхаар хязгаарлах, нэмэлт материалд
хоёрдогч дүрс, хүснэгт, зургийн дүрс, хэт том хэмжээтэй хүснэгт оруулахаас
татгалзана.
5.6. Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн хэмжээг 8-15 хүртэлх хуудаст (А4) багтаан,
Microsoft Word файлаар ирүүлнэ

Articles

Section default policy

Privacy Statement

Mongolia Journals Online (MongoliaJOL) is a member of the Ubiquity Partner Network coordinated by Ubiquity Press. According to the EU definitions, MongoliaJOL is the data controller, and Ubiquity Press are the service providers and data processors. Ubiquity Press provide the technical platform and some publishing services to MongoliaJOL and operate under the principle of data minimisation where only the minimal amount of personal data that is required to carry out a task is obtained.

More information on the type of data that is required can be found in Ubiquity Press’ privacy policy below.

Ubiquity Press Privacy Policy

We take seriously our duty to process your personal data in a fair and transparent way. We collect and manage user data according to the following Privacy Policy. This document is part of our Terms of Service, and by using the press portal, affiliated journals, book, conference and repository websites (the “Websites”), you agree to the terms of this Privacy Policy and the Terms of Service. Please read the Terms of Service in their entirety, and refer to those for definitions and contacts.

What type of personal data do we handle?

There are four main categories of personal data stored by our journal platform, our press platform, and our book management system; Website User data, Author data, Reviewer data and Editor data.

The minimum personal data that are stored are:

 • full name
 • email address
 • affiliation (department, and institution)
 • country of residence

Optionally, the user can provide:

 • salutation
 • gender
 • associated URL
 • phone number
 • fax number
 • reviewing interests
 • mailing address
 • ORCiD
 • a short biography
 • interests
 • Twitter profile
 • LinkedIn profile
 • ImpactStory profile
 • profile picture

The data subjects have complete control of this data through their profile, and can request for it to be removed by contacting info@ubiquitypress.com

What do we do to keep that data secure?

We regularly backup our databases, and we use reliable cloud service providers (Amazon, Google Cloud, Linode) to ensure they are kept securely. Backups are regularly rotated and the old data is permanently deleted. We have a clear internal data handling policy, restricting access to the data and backups to key employees only. In case of a data breach, we will report the breach to the affected users, and to the press/journal contacts within 72 hours.

How do we use the data?

Personal information is only used to deliver the services provided by the publisher. Personal data is not shared externally except for author names, affiliations, emails, and links to ORCiD and social media accounts (if provided) in published articles and books which are displayed as part of the article/book and shared externally to indexes and databases. If a journal operates under open peer review then the reviewer details are published alongside the reviewer details.

How we collect and use your data:

1. When using the website

1.1 what data we collect

 • When you browse our website, we collect anonymised data about your use of the website; for example, we collect information about which pages you view, which files you download, what browser you are using, and when you were using the site.
 • When you comment on an article or book using Disqus, we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the DISQUS privacy policy can be found on their website.
 • When you annotate an article or book, this is done via a 3rd party plugin to the website called Hypothes.is. In using this plugin we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the Hypothes.is privacy policy can be found on their website.

1.2 why we collect the data

 • We use anonymised website usage data to monitor traffic, help fix bugs, and see overall patterns that inform future redesigns of the website, and provide reports on how frequently the publications on our site have been accessed from within their IP ranges.

1.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not collect personal information that can be used to identify you when you browse the website.
 • We currently use Google Analytics for publication reports, and to improve the website and services through traffic analysis, but no personal identifying data is shared with Google (for example your computer’s IP is anonymised before transmission).

1.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • Please contact info@ubiquitypress.com to request a copy of your data, or for your data to be removed/anonymised.

2. When registering as an author, and submitting an article or book

2.1 what data we collect

 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • As part of submitting an article for publication, you will need to provide personally identifying information which will be used for the peer review process, and will be published. This can include ‘Affiliation’, ‘Competing interests’, ‘Acknowledgements’.

2.2 why we collect the data

 • Registering an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author/reviewer/editor. We use cookies and session information to streamline your use of the website (for example in order for you to remain logged-in when you return to a journal). You can block or delete cookies and still be able to use the websites, although if you do you will then need to enter your username and password to login. In order to take advantage of certain features of the websites, you may also choose to provide us with other personal information, such as your ORCiD, but your decision to utilize these features and provide such data will always be voluntary.
 • Personal data submitted with the article or book is collected to allow follow good publication ethics during the review process, and will form part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not share your personal information with third parties, other than as part of providing the publishing service.
 • As a registered author in the system you may be contacted by the journal editor to submit another article.
 • Any books published on the platform are freely available to download from the publisher website in PDF, EPUB and MOBI formats on the publisher’s site.
 • Any personal data accompanying an article or a book (that will have been added by the submitting author) is published alongside it. The published data includes the names, affiliations and email addresses of all authors.
 • Any articles published on the platform are freely available to download from the publisher website in various formats (e.g. PDF, XML).
 • Ubiquity Press books and articles are typeset by SiliconChips and Diacritech.This process involves them receiving the book and book associated metadata and contacting the authors to finalise the layout. Ubiquity Press work with these suppliers to ensure that personal data is only used for the purposes of typesetting and proofing.
 • For physical purchases of books on the platform Ubiquity Press use print on demand services via Lightning Source who are responsible for printing and distribution via retailers. (For example; Amazon, Book Repository, Waterstones). Lightning Source’s privacy policy and details on data handling can be found on their website.

2.4 why we store the data

 • We store the account data so that you may choose to become a reviewer and be able to perform those tasks, or to become an author and submit an article and then track progress of that article.
 • Published personal data that accompanies an article or a book forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • You are able to view, change and remove your data associated with your profile. Should you choose to completely delete your account, please contact us at support@ubiquitypress.com and we will follow up with your request as soon as possible.
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

3. When registering as a reviewer

3.1 what data we collect

 • To become a reviewer you must first register as a user on the website, and set your preference that you would like to be considered as a reviewer. No new personal data is collected when a registered user elects to become a reviewer.
 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • Reviewers can also be registered by editors who invite them to review a specific article. This requires the editor to provide the reviewer’s First Name, Last Name, and Email address. Normally this will be done as part of the process of inviting you to review the article or book.
 • On submitting a review, the reviewer includes a competing interest statement, they may answer questions about the quality of the article, and they will submit their recommendation.

3.2 why we collect the data

 • The data entered is used to invite the reviewer to peer review the article or book, and to contact the reviewer during and the review process.
 • If you submit a review then the details of your review, including your recommendation, your responses to any review form, your free-form responses, your competing interests statement, and any cover letter are recorded.

3.3 what we do (and don’t do) with the data

 • This data is not shared publicly and is only accessible by the Editor and system administrators of that journal or press.
 • The data will only be used in connection with that journal or press.
 • Data that is retained post final decision is kept to conform to publication ethics and best practice, to provide evidence of peer review, and to resolve any disputes relating to the peer review of the article or book.
 • For journals or presses that publish the peer reviews, you will be asked to give consent to your review being published, and a subset of the data you have submitted will become part of the published record.

3.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • If you would no longer like to be registered as a reviewer you can edit your profile and tick the box ‘stop being a reviewer’. This will remove you from the reviewer database, however any existing reviews you may have carried out will remain.
 • If you have been contacted by an editor to peer review an article this means that you have been registered in the system. If you would not like to be contacted for peer review you can reply to the email requesting that your data be deleted.

4. When being registered as a co-author

4.1 what data we collect

 • Co-author data is entered by the submitting author. The submitting author will already have a user account. According to standard publishing practice, the submitting author is responsible for obtaining the consent of their co-authors to be included (including having their personal data included) in the article/book being submitted to the journal/press.
 • The requested personal data for co-authors are at the bare minimum; first name, last name, institution, country, email address. This can also include; ORCID ID, Title, Middle Name, Biographical Statement, Department, Twitter Handle, Linkedin Profile Name or ImpactStory ID.

4.2 why we collect the data

 • Assuming that it is accepted for publication, this data forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.
 • Author names, affiliations and emails are required for publication and will become part of the permanent cited record.

4.3 what we do (and don’t do) with the data

 • The co-author’s personal data is stored in the author database. This personal data is only used in relation to the publication of the associated article.
 • Any co-author data collected is added to the author database and is only used in association with the article the user is co-author on.

4.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • To receive a copy of your data, please contact info@ubiquitypress.com
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

5. When signing-up to receive newsletters

5.1 what data we collect

 • We require you to include your name and email address

5.2 why we collect and store the data, and for how long

 • This data would be collected to keep you updated with any news about the platform or specific journal

5.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We use mailchimp to provide our mailing list services. Their privacy policy can be found here

5.4 what to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed

 • All emails sent via our newsletter client will include a link that will allow you to unsubscribe from the mailing list

Notification about change of ownership or of control of data

We may choose to buy or sell assets. In the case that control of data changes to or from Ubiquity Press and a third party, or in the case of change of ownership of Ubiquity Press or of part of the business where the control of personal data is transferred, we will do our best to inform all affected users and present the options.

(Updated: 18 May 2018)