The results of the study for operating regime effect of the machine tractor assembly to the quality of soil cultivation

Authors

  • Ganbat B School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Mungun J School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Zol-Erdene D School of Educational Studies, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Davaadorj D School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1210

Keywords:

Cultivator, soul crushing rate, testing, working speed, regression model

Abstract

Due to identify the impact of work speed of CPA-3,8a cultivator in soil crushing and remove weed control, so that completed the experience on field, the soil crushing rate and working speed are identified. By using statistic analyzing methods, to indicate the correlation between data and indicators, it is given the cultivation to the quality of work. For the soil crushing rate and work speed was impacted directly, and once examine with students criteria, those had direct and linear correlation. The mathematical correlation between cultivation work speed and soil crushing rate says to identify that work speed and soil crushing rate are have suitable ratio. When working with this good working regime, the soil is well soil crushing, which is one of the opportunities to grow favorable conditions for crop cultivation.

Хөрс сийрүүлэлтийн чанарт угсрааны ажлын горим нөлөөлөх байдлыг судалсан үр дүн (кубота м 9000+кпэ-3.8а угсраа дээр)

Хураангуй:  КПЭ-3.8А сийрүүлүүрийн хөрсийг буталж сийрүүлэх, хог ургамал устгах байдалд угсрааны  ажлын хурны үзүүлэх нөлөөг судлaх зорилгоор талбайн туршилт тавьж хөрсний бутралтын  зэргийг угсрааны ажлын хурдаас хамааруулж тодорхойлсон. Статистик шинжилгээний  арга зүй ашиглан тоон үзүүлэлтүүдийн хоорондох хамаарлыг тогтоож, сийрүүлэх ажлын  чанарт үнэлгээ өгөв. Хөрсний бутралтын зэрэгт, ажлын хурд хүчтэй нөлөө үзүүлж байсан  бөгөөд Стьюдентийн шинжүүрээр шалгахад тэдгээр нь шууд, шугаман хамааралтай байна.  Угсрааны ажлын хурд, хөрсний бутралтын зэргийн хоорондох математик хамаарал,  загвараас харахад хурд, бутралтын зэргийн зохистой харьцаа тодорхойлогдож байна.  Ажлын горимын оновчтой үзүүлэлтийг баримтлан угсрааг ажиллуулбал хөрс сайн бутарч  үйрэх бөгөөд энэ нь таримлын ургах таатай нөхцөл бүрдүүлэх юм. 

Түлхүүр үг: Сийрүүлүүр, бутралтын зэрэг, туршилт, ажлын хурд, корреляц, регресс,  загвар 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
639
PDF 734

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

B, G., J, M., D, Z.-E., & D, D. (2019). The results of the study for operating regime effect of the machine tractor assembly to the quality of soil cultivation. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 26(01), 146–151. https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1210

Issue

Section

Articles