A Study on the development needs of deputy headteachers in secondary schools

Authors

  • Pagmadulam Tseden-Ish Secondary school No 60, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Ulziisaikhan Galindev Educational Administration Department, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0003-4686-2469

DOI:

https://doi.org/10.5564/lavai.v19i29.3208

Keywords:

Professional development, Needs Skill, Borich

Abstract

In our education system, secondary school deputy headteachers are not specially trained but are selected and appointed from teachers deemed suitable for the position. The practice of selecting and appointing teachers for managerial positions based on their expertise in their field still persists. Deputy headteachers face various challenges, including the need for systematic preparation, a comprehensive understanding of their requirements, and the continuous development of their skills. In recent years, the fundamental responsibilities of deputy headteachers have rapidly evolved and been updated, demanding additional skills beyond the general qualifications expected for the position. This article aims to assess whether deputy headteachers have mastered these skills, identify any further development needs, and compare these skills based on the level of necessity. The study involved 215 deputy headteachers and 347 teachers. The results were processed using the Excel program following Borich's formula of needs. According to the research findings obtained from training managers, there is a significant demand for the development of professional skills. In contrast, according to the results from teachers, there is a higher need to develop the personal development and maturity skills of training managers.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн хөгжих хэрэгцээний судалгаа

Хураангуй
Манай улсын боловсролд ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийг тусгайлан бэлтгэдэггүй, мэргэжилдээ сайн багш нараас сонгон шалгаруулж томилдог тогтолцоо хэвээр үйлчилж байгаа бөгөөд тэднийг үе шаттай бэлтгэх, хэрэгцээг судлах, ур чадварыг нь хөгжүүлэх зэрэг олон асуудал чухлаар тавигдаж байна. Учир нь сүүлийн жилүүдэд сургалтын менежерийн албан тушаалын үндсэн чиг үүрэгт эрчимтэй өөрчлөлт орж, шинэчлэгдэн, сургалтын менежерүүдээс албан тушаалын нийтлэг шаардлагад зааснаас бусад нэмэлт ур чадварууд шаардагдах болжээ. Тиймээс энэхүү судалгаагаар сургалтын менежерүүдэд шаардагдаж буй нэмэлт ур чадваруудыг үндсэн чиг үүргийн өөрчлөлттэй уялдуулан судалж, нийт 20 ур чадварыг тодорхойлсон ба бие хүний хөгжил, төлөвшлийн, мэргэжлийн гэж 2 ангилан авч үзлээ. Эдгээр ур чадваруудыг сургалтын менежерүүд хэр зэрэг эзэмшсэн, цаашид хөгжүүлэх хэрэгцээ байгаа эсэхийг илрүүлсэн ба хэрэгцээний түвшнээр нь эрэмбэлэн жагсааж харьцуулав. Тус судалгаанд 215 сургалтын менежер, 347 багш оролцсон бөгөөд үр дүнг Borich-ийн хэрэгцээний томьёоны дагуу excel программ ашиглан боловсруулалт хийж үзэхэд сургалтын менежерүүдээс авсан судалгааны үр дүнгээр мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх хэрэгцээ их байгаа бол багш нараас авсан судалгааны үр дүнгээр сургалтын менежерүүдийнхээ бие хүний хөгжил, төлөвшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх хэрэгцээ илүү өндөр байна.
Түлхүүр үг: Мэргэжлийн хөгжил, Хэрэгцээ, Ур чадвар, Borich

Abstract
214
PDF 120

References

Ариунгэрэл, С. (2020). ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүрэг ба хэрэгжилт. Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 6, 73-80.

Батхуяг, С. (2002). Орчин үеийн сургуулийн удирдлага. Улаанбаатар.

Боловсролын хүрээлэн. (2008). ЕБС-ийн захирлуудын сургалтын хэрэгцээг судалсан судалгаа”. Улаанбаатар.

Боловсролын хүрээлэн. (2013). ЕБС-ийн сургуулийн удирдах ажилтны мэргэжлийн хөгжлийн хэрэгцээ. Улаанбаатар.

Бямбажав, Г. (2016). Боловсролын удирдах ажилтнуудын нөхцөл байдлын манлайллын хэв маягийг тогтоох судалгаа. Лавай сэтгүүл, 14(15), 60-66.

Нарантуяа, Ж. (2004). Амжилтад хүрэх удирдагч буюу боловсролын менежерийн хөрөг. Боловсрол судлал сэтгүүл, 3(14). 14-20.

Наранчимэг, Н. (2017). ЕБС-ийн удирдах ажилтны манлайллын чадварыг LPI арга ашиглан судалсан дүн. Боловсрол судлал сэтгүүл, 06 (134), 14-21.

Пүрэв, О. (2015). Манлайллын чадварт боловсролын гүйцэтгэх үүрэг. Улаанбаатар

Рэнцэнханд, Ц. (2010). Сургалтын технологийн шинэчлэлийн үе дэх сургалтын менежерийн үйл ажиллагааг судалсан нь. Докторын диссертаци, Улаанбаатар: МУБИС.

Уянга, Б. (2016). Орчин үеийн боловсролын удирдах ажилтны манлайллын нөлөөг сайжруулах зарим асуудалд. Лавай сэтгүүл, 14(14), 153-158.

Armstrong, D. (2009). Administrative passages: Navigating the transition from teaching to administration. Dordrecht, Netherlands: Springer-Verlag.

Borich, G. (1980). A needs assessment model for conducting follow-up studies. Journal of Teacher Education, 31(1), 39-42. doi: https://doi.org/10.1177/002248718003100310

Brent, B. O., Deangelis, K. J., & Surash, B. M. (2014). Secondary school department chair roles: Principal expectations. Journal of School Leadership, 24(5), 882-917. doi: https://doi.org/10.1177/105268461402400503

Cho, Dae-Yoen, Park, Yong-Ho, Kim, Byu-Ri, & Kim, Hee-Young (2010). A Need Analysis on Principal's Job Competency. The Journal of Korean Teacher Education, 27(4), 293-315. In Korean. doi:https://doi.org/10.24211/tjkte.2010.27.4.293

Grootenboer, P. (2018). The Practices of School Middle Leadership. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-13-0768-3

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. School Leadership and Management, 28(1), pp. 27-42. doi: https://doi.org/10.1080/13632430701800060

Leithwood, K. (2016). Department-Head Leadership for School Improvement. Leadership and Policy in Schools, 15(2), 117-140. doi: https://doi.org/10.1080/15700763.2015.1044538

The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007). PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World. OECD, Paris.

The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). Improving school leadership, Volume 1: Policy and practice. OECD, Paris.

Pont, B., D. Nusche and H. Moorman (2008). Improving School Leadership, Volume 1: Policy and Practice. Paris: OECD Publishing, Paris, doi: https://doi.org/10.1787/9789264044715-en

Seo, Dongin., Choi, Yeseul., Lee, Sang-Hun., & Oh, Hunseok. (2021). Developing and Validating the Vice-Principal Competencies Inventory. The Korea Educational Review, 27(1), 217-241. In Korean. doi: https://doi.org/10.29318/KER.27.1.8

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Tseden-Ish, P., & Galindev, U. (2023). A Study on the development needs of deputy headteachers in secondary schools. Lavai - International Journal of Education, 19(29), 15–29. https://doi.org/10.5564/lavai.v19i29.3208

Issue

Section

Articles