https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/issue/feed Lavai - International Journal of Education 2023-06-30T00:00:00+00:00 Onolragchaa onolragchaag@msue.edu.mn Open Journal Systems <p>published by the Mongolian National University of Education.</p> <p><strong>Abstracting and indexing in <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, <a title="Studia Archaeologica" href="https://app.dimensions.ai" target="_blank" rel="noopener">Dimensions</a> and <a title="EBSCO Discovery service" href="https://www.ebscohost.com/discovery" target="_blank" rel="noopener">EBSCO Discovery service</a></strong></p> https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2799 Exploring the Relationship Between Personal Values and Professional Attitude of Journalism Students 2023-06-15T05:39:32+00:00 Amartuvshin Sukhee amartuvshin@msue.edu.mn <p>Numerous studies have investigated the correlation between personal values and the quality of education among journalism students. However, limited research has been conducted on the connection between personal values and the professional attitudes of journalists. To address this research gap, we conducted a survey among 45 students (representing 53.09% of all students) enrolled in the Journalism Program at MNUE (Mongolian National University of Education). The objective was to identify their unique values and define shared principles. The survey employed questionnaires that required participants to select three values from each of the following categories: livelihood, health, and intellect. These questionnaires were then processed using the SPSS-26 program, following the &amp;quot;Triads of Values of a Person&amp;quot; model established by previous researchers. The novelty and focus of this article are emphasized by the examination of the collected data in relation to professional education and students&amp;#39; attitudes towards training. The results revealed significant diversity in the selection of values within the Livelihood category, while values associated with health exhibited the highest frequency (n = 44 for &amp;quot;Health,&amp;quot; n = 27 for &amp;quot;Freedom,&amp;quot; and n = 25 for &amp;quot;Intellect and knowledge&amp;quot;), indicating a consistent system of values. The Intellect category demonstrated relatively common value selection. Considering the potential connection between these outcomes and the &amp;quot;attitude of a specialist journalist&amp;quot; within the journalism curriculum, an analysis was conducted. Based on the analysis, this article advances the notion that assisting students in establishing a professional attitude based on their personal values is more crucial than solely focusing on knowledge acquisition and skill development during their professional training.</p> <p><strong>Суралцагчдын “бие хүний үнэт зүйл” ба мэргэжилтний хандлагын уялдаа холбоо</strong></p> <p>Сэтгүүлч мэргэжлээр суралцагчдын бие хүний үнэт зүйлсийг сургалтын чанартай холбож судалсан судалгаа цөөнгүй байдаг. Харин “бие хүний үнэт зүйлс” нь тэдэнд сургалтаар төлөвшүүлж буй сэтгүүлч мэргэжлийн хандлагатай хэрхэн холбогдох талд анхаарал хандуулсан судалгаа хомс байна. Иймээс бид бие хүний үнэт зүйлс болон мэргэжлийн хандлагын хоорондох уялдаа холбоог Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн сэтгүүлчийн ангийн нийт оюутны 45 оюутнаас (нийт оюутны 53.09%) хувь хүний үнэт зүйлийг нь тодорхойлох асуулга судалгаа авч хийлээ. Өмнөх судлаачдын боловсруулсан “Нэгэн хүний амин хүрээний үнэт зүйлийн гурвалууд” загвараар оюутнуудаас ахуйн, амины, ухамсрын түвшний тус бүр гурван үнэт зүйл сонгох нөхцөлөөр асуулга авч, SPSS - 26 программд боловсруулалт хийв. Гарсан үр дүнг мэргэжлийн сургалтын агуулга, суралцагчдад төлөвшүүлэх хандлагатай холбон шинжилсэн нь энэхүү өгүүллийн шинэлэг болон хязгаарлагдмал талыг илтгэнэ. Гурвалуудаас ахуйн түвшний үнэт зүйлийн сонголт ихээхэн тархмал шинжтэй, харин амины түвшний үнэт зүйлийн хувьд “Эрүүл мэнд” сонголт илүү давтамжтай (n = 44) илэрсэн бол үүний дараагаар “Эрх чөлөө” (n = 27) болон “Оюун ухаан, мэдлэг боловсрол” (n = 25) гэсэн сонголтууд гарсан байна. Ухамсрын түвшний үнэт зүйлийн сонголт нь харьцангуй тархмал шинжтэй үр дүн гарлаа. Энэхүү үр дүнг сэтгүүл зүйн сургалтын хөтөлбөр дэх “Сэтгүүлч мэргэжилтний хандлага”-тай тодорхой байдлаар холбогдоно гэх таамаглал дэвшүүлэн, зарим шинжилгээг хийсэн болно. Үүнд үндэслэн энэхүү өгүүллээрээ мэргэжлийн сургалтад мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэхээс бие хүний үнэт зүйлд суурилж суралцагчдад мэргэжлийн хандлагыг төлөвшүүлэх нь илүү чухал гэсэн үзэл санааг дэвшүүллээ.</p> <p><strong>Түлхүүр үг</strong>: Yнэт зүйл, мэргэжлийн онцлог, сэтгүүл зүйн үндсэн зарчим, мэргэжилтний хандлага</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Amartuvshin Sukhee https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2800 A study of the effects of a microteaching-based methodology on student teaching competence 2023-06-15T05:50:12+00:00 Pagmasuren Tsevegjav pagmasuren.ts@msue.edu.mn <p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><span lang="MN" style="font-size: 11.0pt;">The main goal of the teacher training university program is to prepare qualified teachers who provide quality education services. Teaching competence is the professional knowledge, ability, and attitude to plan, organize, and evaluate the results of the training. In this article, we aim to study the impact of microteaching-based methodology on the development of student teaching competence. To measure students’ teaching competences, an online self-assessment questionnaire was developed based on the list of “Competences Required for Effective Teaching in the 21st Century" (2012). The research employed the "snowball" sampling method and some 28 junior students majoring in Biology Education participated as the experimental group, while 74 junior and senior students majoring in teaching IT, Chemistry, Physics, Geography, Pre-School Education, and Mathematics at MNUE (Mongolian National University of Education) were taken as the control group. Research data were analyzed using mathematical statistics. The null hypothesis of “no difference” in self-assessment of teaching competence between experimental and control group students was rejected by t test (mean t value =2.28; P &lt; 0.05). Also, whether there is a difference between the self-evaluation of the experimental group and the self-evaluation of students of other professions (a total of 6 professions each) in the one-factor analysis of variance, three knowledges out of a total of 12 knowledges (average F value =2.89, P&lt;0.05); by two abilities out of 13 abilities (mean F value =2.81, P&lt;0.05); and differed or outperformed in three out of 10 approaches (mean t value = 3.12; P &lt; 0.05).</span></p> <p><strong>Бичил багшлахуйд суурилсан арга зүйн нэгэн хувилбарын оюутны багшлахуйн чадамжид үзүүлэх нөлөөг судалсан нь </strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Багш бэлтгэх их, дээд сургуулийн хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь боловсролын үйлчилгээг чанартай үзүүлдэг, чадварлаг багш мэргэжилтэн бэлтгэх юм. Сургалтыг төлөвлөн, зохион байгуулах, түүний үр дүнг үнэлж хэмжих мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг багшлахуйн чадамж гэдэг. Энэхүү өгүүлэлдээ оюутны багшлахуйн чадамжийг хөгжилд бичил багшлахуйд суурилсан арга зүйн нөлөөг судлахыг зорьсон. Оюутны багшлахуйн чадамжийг хэмжихдээ “XXI зууны үр дүнтэй багшлахуйн чадамж”-ийн жагсаалтад тулгуурлан, өөрийн үнэлгээний онлайн санал асуулгыг боловсруулан ашигласан. Судалгаанд “цасан бөмбөлөг” түүврийн арга хэрэглэн, туршилтын бүлгээр биологийн багш мэргэжлийн 3-р ангийн 28 оюутны санал асуулгыг, хяналтын бүлгээр МУБИС (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль)-ийн математик, мэдээлэл зүй, хими, физик, газарзүй, бага ангийн 3-4 дүгээр ангийн нийт 74 оюутныг сонгосон. Судалгааны өгөгдлийг математик статистикийн аргаар шинжлэв. Туршилтын ба хяналтын бүлгийн оюутнуудын багшлахуйн чадамжийн өөрийн үнэлгээ нь “ялгаагүй” гэсэн тэг таамаглалыг t тестээр шалгахад няцаагдав (дундаж t утга =2.28; P &lt; 0.05). Мөн туршилтын бүлгийн өөрийн үнэлгээ болон бусад мэргэжлийн оюутнуудын (тус бүрээр нийт 6 мэргэжил) өөрийн үнэлгээний хооронд ялгаа байгаа эсэхийг нэг хүчин зүйлт вариацын дүн шинжилгээ хийхэд нийт 12 мэдлэгээс гурван мэдлэгээр (дундаж F утга =2.89, P&lt;0.05); 13 чадвараас хоёр чадвараар (дундаж F утга =2.81, P&lt;0.05); болон 10 хандлагаас гурван хандлагаар (дундаж t утга = 3,12; P &lt; 0.05) тус тус ялгаатай буюу илүү гарсан. Судалгааны үр дүнгээс харахад бичил багшлахуйд суурилсан арга зүйн энэхүү хувилбар нь оюутны багшлахуйн чадамжид эерэг нөлөө үзүүлж байна. </p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Багшлахуй, бичил багшлахуй, багшлахуйн чадамж, хичээлийн судалгаа</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Pagmasuren Tsevegjav