Lavai - International Journal of Education https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai <p>published by the Mongolian National University of Education.</p> <p><strong>Abstracting and indexing in <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, <a title="Lavai - International Journal of Education" href="https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_source_title=jour.1453063" target="_blank" rel="noopener">Dimensions</a> and <a title="EBSCO Discovery service" href="https://www.ebscohost.com/discovery" target="_blank" rel="noopener">EBSCO Discovery service</a></strong></p> Mongolian National University of Education en-US Lavai - International Journal of Education 2410-4507 <p>Copyright on any research article in the <strong>Lavai - International Journal of Educatioin</strong> is retained by the author(s).</p> <p>The authors grant the <strong>Lavai - International Journal of Educatioin</strong> a license to publish the article and identify itself as the original publisher.</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons Licence" /></a><br />Articles in the <strong>Lavai - International Journal of Educatioin</strong> are Open Access articles published under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> CC BY.</p> <p>This license permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.</p> A Comparative Study of Face-to-Face and Online Teaching Outcomes in Biology https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/3206 <p>Since the introduction of the Internet in China in 2000, the number of Internet users has consistently grown (TITC, 2010). Amidst the global pandemic, electronic applications have proven advantageous in delivering education. In this study, we designed a progress test involving 60 students who covered the same content in the biology course at the Vocational Education College of China's Ministry of Education and Culture, both through online and inclass formats. There was no significant difference in the overall results for the first semester between students who studied biology online and those in the traditional classroom setting. However, the test scores of online students were found to be slightly lower than those of their counterparts in the classroom. The reliability of the evaluation task developed in this study is deemed good, and improvement is needed, particularly in terms of the discrimination index, which stands at 54.4%. About 32.1% of the tasks were rated as good or very good, with the majority (78.8%) being categorized as relatively easy based on the difficulty index. Based on our research findings, it is plausible to consider conducting biology lessons in the future through online or hybrid courses in addition to traditional classroom settings.</p> <p><strong>Биологийн хичээлийн цахим болон танхимын сургалтын үр дүнг харьцуулсан судалгаа</strong></p> <p>БНХАУ-д 2000 оноос цахим сүлжээ нэвтэрч жилээс жилд цахим хэрэглэгчдийн тоо өссөөр байна. Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын үед энэхүү цахим хэрэглээ нь боловсролын салбарт тулгамдсан сургалтыг явуулахад давуу тал болсон юм. Бидний судалгаа БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны мэргэжлийн боловсрол олгох коллежийн Биологийн хичээлийн ижил агуулгыг цахим болон танхимаар судалсан нийт 60 суралцагсдаас явцын шалгалтын даалгавар боловсруулж авсан. Энэхүү даалгаврын найдвартай байдал, хүндрэлийн болон ялгах чадварын индексийг тооцож, цахим болон танхимын сургалтын талаар асуулга судалгаа авав. Биологийн хичээлийг цахим болон танхимаар судалсан суралцагсдын нэгдүгээр улирлын ерөнхий дүнг харьцуулахад ялгаагүй, цахимаар судалсан суралцагсдын шалгалтын оноо танхимаар судалсан суралцагсдаас бага байв. Бидний боловсруулсан үнэлгээний даалгаврын найдвартай байдал сайн, ялгах чадварын индексээр даалгаврыг засаж сайжруулах шаардлагатай даалгавар 67.9%; сайн, маш сайн даалгавар 32.1% гарсан бол хүндрэлийн индексээр даалгаврын ихэнх хувийг (78.8%) хөнгөн даалгавар эзэлж байв. Судалгааны асуулгын үр дүнгээр биологийн хичээлийг танхимаас гадна хосолсон сургалтаар явуулах боломжтойг харуулж байна. <br><strong>Түлхүүр үг:</strong> Биологийн хичээл, Цахим, Танхим</p> Tana Tumurkhuu Bayanmunkh Yadamsuren Oyunchuluun Dechinperlii Enkhhtuvshin Chuluunbaatar Enkhbat Copyright (c) 2023 Tana, Tumurkhuu Bayanmunkh, Yadamsuren Oyunchuluun, Dechinperlii Enkhhtuvshin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-31 2023-12-31 19 29 2 14 10.5564/lavai.v19i29.3206 A Study on the development needs of deputy headteachers in secondary schools https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/3208 <p>In our education system, secondary school deputy headteachers are not specially trained but are selected and appointed from teachers deemed suitable for the position. The practice of selecting and appointing teachers for managerial positions based on their expertise in their field still persists. Deputy headteachers face various challenges, including the need for systematic preparation, a comprehensive understanding of their requirements, and the continuous development of their skills. In recent years, the fundamental responsibilities of deputy headteachers have rapidly evolved and been updated, demanding additional skills beyond the general qualifications expected for the position. This article aims to assess whether deputy headteachers have mastered these skills, identify any further development needs, and compare these skills based on the level of necessity. The study involved 215 deputy headteachers and 347 teachers. The results were processed using the Excel program following Borich's formula of needs. According to the research findings obtained from training managers, there is a significant demand for the development of professional skills. In contrast, according to the results from teachers, there is a higher need to develop the personal development and maturity skills of training managers.</p> <p><strong>Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн хөгжих хэрэгцээний судалгаа</strong></p> <p>Хураангуй<br>Манай улсын боловсролд ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийг тусгайлан бэлтгэдэггүй, мэргэжилдээ сайн багш нараас сонгон шалгаруулж томилдог тогтолцоо хэвээр үйлчилж байгаа бөгөөд тэднийг үе шаттай бэлтгэх, хэрэгцээг судлах, ур чадварыг нь хөгжүүлэх зэрэг олон асуудал чухлаар тавигдаж байна. Учир нь сүүлийн жилүүдэд сургалтын менежерийн албан тушаалын үндсэн чиг үүрэгт эрчимтэй өөрчлөлт орж, шинэчлэгдэн, сургалтын менежерүүдээс албан тушаалын нийтлэг шаардлагад зааснаас бусад нэмэлт ур чадварууд шаардагдах болжээ. Тиймээс энэхүү судалгаагаар сургалтын менежерүүдэд шаардагдаж буй нэмэлт ур чадваруудыг үндсэн чиг үүргийн өөрчлөлттэй уялдуулан судалж, нийт 20 ур чадварыг тодорхойлсон ба бие хүний хөгжил, төлөвшлийн, мэргэжлийн гэж 2 ангилан авч үзлээ. Эдгээр ур чадваруудыг сургалтын менежерүүд хэр зэрэг эзэмшсэн, цаашид хөгжүүлэх хэрэгцээ байгаа эсэхийг илрүүлсэн ба хэрэгцээний түвшнээр нь эрэмбэлэн жагсааж харьцуулав. Тус судалгаанд 215 сургалтын менежер, 347 багш оролцсон бөгөөд үр дүнг Borich-ийн хэрэгцээний томьёоны дагуу excel программ ашиглан боловсруулалт хийж үзэхэд сургалтын менежерүүдээс авсан судалгааны үр дүнгээр мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх хэрэгцээ их байгаа бол багш нараас авсан судалгааны үр дүнгээр сургалтын менежерүүдийнхээ бие хүний хөгжил, төлөвшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх хэрэгцээ илүү өндөр байна.<br><strong>Түлхүүр үг:</strong> Мэргэжлийн хөгжил, Хэрэгцээ, Ур чадвар, Borich</p> Pagmadulam Tseden-Ish Ulziisaikhan Galindev Copyright (c) 2023 Pagmadulam Tseden-Ish, Ulziisaikhan Galindev https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-31 2023-12-31 19 29 15 29 10.5564/lavai.v19i29.3208 Research and Analysis of Factors Influencing the Passing Rate of CET-4 in Local Universities https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/3209 <p>With the rapid development of social information and economic globalization, English has become widely prevalent worldwide. As a "global language," English significantly influences language teaching policies and practices globally, particularly in China, where a national College English Test Band-4 has been established. Since its inception, the College English Test Band-4 has evolved into one of the most crucial assessments for evaluating college students’ foreign language proficiency. Recently, a growing number of local university students in China are grappling with the challenge of failing to pass this exam. Therefore, this study examines the influencing factors on the passing rate of the College English Test Band-4, based on surveys conducted among undergraduate students in 2020 and 2021 at Hulunbuir College. The paper employs cross-analysis and regression tests to analyze the factors affecting the passing rate of CET-4 among local undergraduate college students, drawing relevant conclusions. Additionally, the study proposes suggestions for English learning strategies tailored to the needs of local undergraduate college students. Factors such as gender, English scores in the college entrance examination, and daily English learning methods are identified as having a significant impact on the passing rate of CET-4.</p> <p>&nbsp;</p> Sana Chang Lin Chen Shaozu Gao Hui Copyright (c) 2023 Sana, Chang Lin, Chen Shaozu, Gao Hui https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-31 2023-12-31 19 29 30 41 10.5564/lavai.v19i29.3209 Students’ evaluation of e-courses during curfew https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/3210 <p>Evaluating students’ experiences with e-courses during a curfew is essential for enhancing the quality and accessibility of e-learning. To assess the impact of the rapid transition to online learning and gather student feedback, the SURE method of form-based assessment was employed. According to the survey, 56.5% of all students found it suitable to study sports journalism skills online. Additionally, 53.6% expressed that direct interaction with teachers via the “Microsoft Teams” program for sports journalism electives and professional e-course lectures was more effective, while 46.4% considered independent study through seminars and practical courses (available at econtent.msue.edu.mn) to be more effective. Among the online courses offered, “Practical Sports Journalism II” and “Commentator’s Skills I” received the highest ratings. These courses emphasize electronic use, with students creating videos using mobile phones for news, reports, and comments. These videos are then uploaded to a closed Facebook group and discussed during seminars and practical sessions.</p> <p><strong>Хөл хорионы үеийн цахим хичээлүүдийн талаарх оюутнуудын үнэлгээ</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong><br>Цахим хичээлийн чанар, үр дүнг нэмэгдүүлэх, суралцагчдад илүү хүртээмжтэй болгоход хөл хорионы үед цахимаар хичээллэсэн оюутнуудын үнэлгээ үнэ цэнтэй. Сургалт цахим хэлбэрт богино хугацаанд шилжсэн нь сургалтад яаж нөлөөлөв, цахим хичээлийг дамжуулах хэлбэрүүдээс аль нь илүү тохиромжтой байв, суралцагчид тухайн сургалтыг хэрхэн үнэлж байгааг мэдэх зорилгоор бүтцэд суурилсан үнэлгээний SURE аргачлалаар үр дүнг үнэлсэн. Ингэхдээ оюутнуудаар цахим лекц, семинар, практик хичээлийн төрөл тус бүрээр хичээлийн үр дүнг үнэлүүлсэн. Судалгаанд оролцогч оюутны 56.5% нь ур чадварын хичээлүүдийг цахим хэлбэрээр судлах нь зохимжтой гэж үнэлсэн. Сэтгүүлч мэргэжлийн сонгон судлах болон мэргэжлийн цахим хичээлүүдийн лекцийг “Microsoft Teams” программаар багштай шууд холбогдон судлах нь үр дүн өндөр гэж 53.6%, семинар, практик хэлбэрийн мэргэжлийн хичээлүүдийг сургуулийнхаа сургалтын вэб (econtent.msue.edu.mn)-ээр бие даан судлах нь илүү үр дүнтэй гэж 46.4% нь үнэлсэн. “Спортын практик сэтгүүл зүй II”, “Тайлбарлагчийн ур чадвар I” хичээл нь цахим хэлбэрээр орсон бусад хичээлээс хамгийн өндөр үнэлгээ авсан. Тухайн хичээлүүдийн семинар, бие даан гүйцэтгэх ажлыг цахим хэрэглээн дээр нь суурилж, бичсэн мэдээ, сурвалжилга, бэлтгэсэн тайлбараа гар утсаа ашиглан видео болгож, өөрсдөө дуу оруулж хөтлөх, тайлбарлах түүнийгээ ФБ-ийн хаалттай группэд байршуулж, семинар, практикийн цаг дээр хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явуулсныг оюутнууд сайн гэж үнэлжээ. <br><strong>Түлхүүр үг:</strong> Цахим суралцагчид, И-хичээлийн хэлбэр, Цахим ур чадвар</p> Gantsetseg Sukhbaatar Uranchimeg Tudevdagva Selenge Erdenechimeg Bazarragchaa Sodnom Copyright (c) 2023 Gantsetseg Sukhbaatar, Uranchimeg Tudevdagva, Selenge Erdenechimeg, Bazarragchaa Sodnom https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-31 2023-12-31 19 29 42 49 10.5564/lavai.v19i29.3210 Leveraging Data for University Activities: A Case Study of MNUE https://www.mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/3207 <p>This article shows the critical role of data utilization within the daily activities of organizations, focusing on its significance in the context of a university setting. Data, continuously accumulated over a long period, serves as an indelible record of all ongoing activities involving stakeholders of any organization. Importantly, this process-generated data stands as a priceless organizational asset, showing us the reality of operational dynamics. It is imperative to utilize this data's potential promptly, as its value diminishes over time. As a center for education and research, universities produce some fundamental products and services, simultaneously generating various types of data in its frame. This includes: i) The development and delivery of competitive, high-quality programs to meet the demands of students and other stakeholders ii) Equipping the workforce with advanced knowledge and skills acquired through these programs, thereby enhancing their readiness for the labor market. iii) Active contribution to societal advancement through the generation of diverse research results. Data-driven decision-making varies across different levels of the university system. This article conducts a comparative analysis, elucidating exemplary practices in data utilization from other universities and contrasting them with the data usage landscape at the Mongolian National University of Education. The study draws upon a review of 12 research works authored by international scholars, offering insights into the data utilization experiences. Furthermore, the research assesses the current state of data utilization within MNUE by examining three official documents and analyzing five locally conducted research works. The findings underscore the immediate need for specific action items to harness the full potential of data within MNUE's daily activities. We also highlight the imperative transition from data accumulation to actionable insights, fostering positive change within the university landscape. This research article elucidates the pivotal role of data in enhancing operational efficiency, facilitating informed decision-making, and ultimately fortifying the overall effectiveness of educational institutions.</p> <p><strong>Их сургуулийн үйл ажиллагаанд өгөгдлийн гүйцэтгэх үүрэг:МУБИС-ийн жишээн дээр</strong></p> <p>Энэхүү судалгааны ажлаар байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд өгөгдөл ашиглалтын чухал үүргийг харуулж, их сургуулийн орчинд түүний ач холбогдлыг авч үзлээ. Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны өгөгдөл (дата) нь удаан хугацаанд тасралтгүй цуглардаг, оролцогч талуудын байнгын үйл ажиллагааны ул мөр байдаг. Хамгийн чухал нь энэхүү процессын дата нь тухайн орчинд өрнөж буй үйл явцын мөч бүрээс органик байдлаар үүсдэг, процессын урсгалын үнэн дүр төрх учраас байгууллагын үнэ цэнтэй хөрөнгө юм. Гагцхүү цаг хугацааны хувьд үнэ цэнээ алдахаас өмнө үүнийг эргэлтэд оруулж, үр ашгийг нь хүртэх нь чухал. Их сургууль нь сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллага болохын хувьд i) өрсөлдөхүйц чанартай хөтөлбөрийг боловсруулж, худалдан авагчдад санал болгох, ii) тэр хөтөлбөрөөр суралцсан өндөр мэдлэг, ур чадвартай боловсон хүчнийг хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэх болон iii) төрөл бүрийн судалгааны үр дүнгээр нийгэмд хувь нэмрээ оруулах гэсэн үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үйлдвэрлэж, энэ хүрээндээ төрөл бүрийн дата үүсгэж байдаг. Өгөгдөлд үндэслэн шийдвэр гаргах нь системийн түвшин бүрд ялгаатай байх учир бусад их сургуулиуд дээрх процессын өгөгдлөө хэрхэн ашиглаж байгаа сайн жишээ болон Монгол улсын боловсролын их сургуулийн хувьд өгөгдлийн хэрэглээ ямар түвшинд байгааг энэ өгүүллээр харьцуулж үзлээ. Бид гадаадын судлаачдын 12 бүтээл сонгож, өгөгдлийн хэрэглээний туршлага ямар хүрээнд байгааг шинжиллээ. МУБИС-ийн өнөөгийн байдалтай харьцуулахын тулд тус сургуулийн албан баримт 3, мөн дотоодын 5 бүтээлийг судалсан. Тус сургуулийн хувьд өгөгдлийг хуримтлуулахаас илүүтэй бодитоор хэрэглэх ойлголт руу шилжих зайлшгүй шаардлага байна, өнөөг хүртэл хуримтлагдсан өгөгдлийг ашиглан нэн даруй хийвэл зохих хэд хэдэн ажил байна гэж дүгнэлээ. Энэхүү өгүүлэл нь үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад дөхөм үзүүлэх, эцсийн дүндээ боловсролын байгууллагуудын ерөнхий үр нөлөөг бэхжүүлэхэд өгөгдлийн гол үүргийг тодруулсан болно.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Өгөгдөл, үйл ажиллагааны өгөгдөл, өгөгдлийн шинжилгээ, их сургуулийн өгөгдөл</p> Dolgorjav Chinbat Copyright (c) 2023 Dolgorjav Chinbat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-31 2023-12-31 19 29 50 64 10.5564/lavai.v19i29.3207