Development of creative thinking skills of students through composition: In case of “Composition and color study” course

Authors

  • Galbadrakh Byambatseren Department of fine art, School of Fine art and Technology, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2499

Keywords:

Creative thinking, typical thinking, shape, composition, development, new idea, successful solution

Abstract

One of the main goals of education is to prepare citizens who are capable to live and work in the modern society. And, the creative thinking skill could be considered as one of vital skills in today’s world. We have conducted a research on possibilities of developing creative thinking skills of students through visual art training and intended to develop a teaching method for “Composition and Color Study” course of bachelor program “Teacher, Art Education”. A total of 250 students who took “Composition and Color Study” course between 2013 and 2022 participated in the research, and the process and progress of students' creative thinking during the process of composition were studied using the method of observation as a group and/or individually. The results of the research confirm that it is possible to develop creative thinking skills of students through various composition tasks and we formulated criteria for measuring the creative thinking development of students and a methodology for using them in the training process.

Зохиомжлох үйлээр суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь: “Зохиомж, өнгө судлал” хичээлийн жишээн дээр

Хураангуй
Орчин үеийн нийгэмд бие даан ажиллаж амьдрах чадвартай иргэнийг бэлтгэх нь боловсролын нэг гол зорилго бөгөөд энэ зорилгын хүрээнд суралцагчдад эзэмшүүлэхийг зорьж буй голлох чадваруудын нэг нь бүтээлч сэтгэлгээний чадвар юм. Суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг дүрслэх урлагийн сургалтаар хөгжүүлэх боломжийг судалж, “Багш, урлагийн боловсрол” бакалаврын хөтөлбөрийн “Зохиомж, өнгө судлал” хичээлийн хүрээнд сургалтад хэрэглэх арга зүйг туршин боловсруулахыг бид зорилгоо болгосон. Судалгаанд 2013 оноос 2022 оны хооронд зохиомж, өнгө судлал хичээлийг судалсан нийт 250 оюутан хамрагдсан ба оюутнуудын дүрсээр зохиомжлох үйлийн явцад бүтээлч сэтгэлгээнд суралцсан явц, ахиц өөрчлөлтийг бүлгийн болон ганцаарчилсан түвшинд ажиглалтын аргаар судалсан. Судалгааны үр дүнд “Багш, урлагийн боловсрол” хөтөлбөрөөр суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг зохиомжлох үйлээр хөгжүүлэх боломжтой гэдгийг нотолж, суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээний хөгжлийг дүрсийн зохиомжлох үйлээр хэмжих шалгуурууд, сургалтад ашиглах арга зүйг тус тус боловсрууллаа.
Түлхүүр үг: Бүтээлч сэтгэлгээ, хэвшмэл сэтгэлгээ, дүрс, зохиомж, хөгжүүлэлт, шинэ санаа, оновчтой шийдэл

Abstract
92
PDF 122

References

Батбаяр, Г. (2021). Математикийн стандарт бус бодлогоор суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээний хөгжлийг дэмжих туршилт, үр дүн. II-V ангийн суралцагчдын жишээн дээр. Диссертац. Улаанбаатар.

Батбаяр, Д. (2021). Бүтээхүйн зүй тогтол.Улаанбаатар: Соёмбо принтинг.

Баярмагнай, З. (2013). Дүрслэх урлагийн хичээлээр сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүй. Улаанбаатар: Китаб.

Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яам. (2015). Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр. Улаанбаатар: Сод пресс.

Волкова, Е. В. (1974). Эстетический анализ художественных пройзведений. Москва: Знание.

Сосор, О. (2008). Абстракционизм ба Кандинский. Улаанбаатар: Магнатпресс.

Judkins, R. (2016). The Art of Creative Thinking. New York: Perigee.

Russell, M. (2017). Creativity as an attitude. Урлаг, Биеийн тамир, Технологийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага. ОУЭШХ эмхэтгэл, 18-22.

Scott, L, K. (2010). Creative and Critical Thinking in the Arts and Sciences: Some examples of Congruence. Forum on Public Policy, 2010(2), 1-9.

Wong, Y, L., Michael Siu, K. W. (2011). A model of creative design process for fostering creativity of students in design education. International Journal of Technology and Design Education, 22, 437-450. doi: https://doi.org/10.1007/s10798-011-9162-8

Одон, Г., нар. (1988). Хар зураг.Улаанбаатар: Хэвлэлийн үйлдвэр.

Төмөрбат, Ж. (2013). Зохиомж, өнгө, хэлбэр, гоо сайхан.Улаанбаатар: Бэмби-Сан.

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого 2015. (УИХ). (Улаанбаатар)

Энхмаа, А. (2002). Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх арга зүй. Диссертац. Улаанбаатар.

Энхцэцэг, Д. (2013). Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх аргын хэрэглээ, үр дүнгийн судалгаа. Диссертац. Улаанбаатар.

Эрдэнэцог, Ц. (2020). Уран зураг, Бүтээлч эрэл. Улаанбаатар: Admon.

Vygotsky, L, C. (1934). Though and language. Cambridge: MIT press

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Byambatseren, G. (2022). Development of creative thinking skills of students through composition: In case of “Composition and color study” course. Lavai - International Journal of Education, 18(27), 68–78. https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2499

Issue

Section

Articles