Determining the competencies of lifelong education teachers using the delphi method

Authors

  • Khongorzul Battulga Department of Lifelong and Distance Education, School of Education Studies, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Erdenetsetseg Sandui Department of Lifelong and Distance Education, School of Education Studies, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2496

Keywords:

Adult education, personality, knowledge, skills, attitudes, values

Abstract

What are the competencies required for a professional teacher? What is the vital part of the teacher's professional development process? The questions continue to be a pressing issue in the field of educational research, policy, and legal documentation. In particular, although they have started to train new teachers at the Center for Lifelong Education, the areas of professional activities for teachers, the competencies required to perform, the job requirements are not clear enough, and the job descriptions have not been updated yet (for non-formal education teachers). Therefore, in order to determine the competences of the teacher of lifelong education, the Delphi method, which is widely used in international research in this field, has been used to determine the scope of the professional competences of the lifelong education teacher, and, based on the features of the method, the results were confirmed via focus group interviews. Based on the content of the teacher's competence in the educational policy of Mongolia, especially in the context of teacher’s professional standards, we have considered the personal characteristics, knowledge, abilities, attitudes, and values of the teacher. About 110 participants took part in the study, including specialists from the National Center for Lifelong Education (the former name), teachers and administrators from the capital city and local Centers for Lifelong Education, as well as students majoring in this field. As a result of the research, a total of 80 indicators of the total competence of lifelong education teachers were determined: 12 personality traits, 51 knowledge skills, 9 attitudes, beliefs, and 8 values (Cronbach’s α average 0.766). It can be classified into 7 areas of knowledge and skills: research; differentiated teaching; planning and developing learning; determining and implementing teaching methods; ensuring the professional development of teachers; and, knowledge and skills to create cooperation.

Насан туршийн боловсролын багшийн чадамжийг дэльфи аргаар тодорхойлсон нь

Хураангуй
Багшийг мэргэжлийн байх, мэргэшүүлэх үйл явцын үндэс бол түүний эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар бөгөөд мэргэшсэн багш болохын тулд ямар чадамж шаардагдах вэ? гэсэн асуулт боловсролын судалгаа, бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд тулгамдсан асуудал болсоор байна. Ялангуяа Насан туршийн боловсролын (НТБ)-ын төвийн багш мэргэжилтэнг шинээр бэлтгэх болсон хэдий ч багшийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны чиглэл, түүнийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай чадамж, ажлын байрны шаардлага тодорхойгүй, мөн ажил мэргэжлийн тодорхойлолт, албан тушаалын тодорхойлолт хараахан шинэчлэгдээгүй (албан бус боловсролын багш) зэрэг асуудал салбарын хэмжээнд тулгамдаж байна. Тиймээс уг өгүүлэлд НТБ-ын багшийн чадамжийг тодорхойлох зорилгоор олон улсын энэ чиглэлийн судалгаанд өргөн ашигладаг дэльфи аргыг хэрэглэн НТБ-ын багшийн мэргэжлийн чадамжийн хүрээг тодорхойлж, уг аргын онцлогт тулгуурлан фокус бүлгийн ярилцлагаар баталгаажуулсан үр дүнг тусгасан болно. НТБ-ын багшийн цогц чадамжийн агуулгыг бид Монгол улсын боловсролын бодлого ялангуяа багш мэргэжлийн стандартын агуулгад баримталж буй жишгийг үндэслэн НТБ-ын багш бие хүний шинж, мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт зүйлийн хүрээнд авч үзлээ. Судалгаанд НТБҮТ-ийн (хуучин нэр) мэргэжилтэн, нийслэл, орон нутгийн НТБ-ын төвийн багш, удирдах ажилтан, энэ чиглэлээр суралцаж буй оюутан зэрэг давхардсан тоогоор 110 орчим оролцогч хамрагдав. Судалгааны үр дүнд НТБ-ын багш бие хүний 12 шинж, 51 мэдлэг чадвар, 9 хандлага итгэл үнэмшил, 8 үнэт зүйл гэсэн нийт цогц чадамжийн 80 үзүүлэлт тодорхойлогдсон (кронбахын α дундаж 0.766). Тэдгээрийг НТБ-ын онол, үзэл баримтлал, агуулга, түүнийг хэрэгжүүлэх, судлан шинжлэх; суралцагчдын онцлог, ялгаатай байдлыг харгалзан үзэх, суралцахуйг төлөвлөх, боловсруулах, сургалтын арга зүй тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, багшийн мэргэжлийн хөгжлийг хангах, хамтын ажиллагааг бий болгох мэдлэг, чадвар гэсэн мэдлэг чадварын 7 чиглэлээр ангилж болохоор байна.

Түлхүүр үг: Насанд хүрэгчдийн боловсрол, бие хүний шинж, мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт зүйл

Abstract
154
PDF 195

References

Adler, M., Ziglio, E. (1996). Gazing into the oracle: The Delphi Method and its application to social policy and public health. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bernhardsson, N., Lattke, S. (2011). Core competencies of adult learning facilitators in Europe. Retrieved from https://asemlllhub.org/wp-content/uploads/attachments/QF2TEACH_Transnational_Report_final_1_.pdf

Батчулуун, Е. (2012). Монгол улсын албан бус боловсролын тогтолцооны үүсэл хөгжил. Боловсрол судлал сэтгүүл, 07(85), 21-26.

Батчулуун, Е. (2019). Насан туршийн боловсролын дэд салбарын судалгааны тайлан. Улаанбаатар: Содпресс.

Батчулуун, Е., Гансүх, С., Гүндэгмаа, Д., Жадамба, Б., Мягмар, О., Отгонсүрэн, Л., Эрдэнэчимэг, Б. (2013). Албан бус болон насанд хүрэгчдийн боловсрол: Онол - арга зүй. Улаанбаатар: АББ-ын хэвлэх газар.

Delbeq, A., Van de Ven, A., Gustafson, D. H. (1975). Group techniques for program planning: A guide to nominal group and Delphi processes. USA: Foresman and Company.

Насан туршийн боловсролын талаар баримтлах чиглэл 2014. (БШУЯ). (Улаанбаатар).

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв. (2019). НТБҮТ-ийн тайлан мэдээ - 2019. Улаанбаатар.

Хонгорзул, Б. (2021). Насан туршийн боловсролын багшийн цогц чадамжийг судалсан үр дүн. Диссертаци. Улаанбаатар.

Хонгорзул, Б., Эрдэнэцэцэг, С. (2020). Насанд хүрэгчдийн багшийн цогц чадамжийн харьцуулсан судалгаа. МУБИС-ийн Боловсролын бодлого, бодлогын шинжилгээ ЭШХ-ын эмхэтгэл, 45-53.

Lattke, S., Zhu, H. (2010). Competencies of teachers and trainers in adult education - Europe and China. Egetenmeyer.R., Nuissl.E (eds). Teachers and trainers in adult and lifelong learning: Asian and European perspectives. Frankfurt: Peter Lang.

Ravonne, A. G. (2014). The Delphi technique in educational research. SAGE Open- Volume 4, Issue 2, 1-8. doi: https://doi.org/10.1177/2158244014529773

Rowe, G., Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis. International Journal of Forecasting, 353-375. doi: https://doi.org/10.1016/S0169-2070(99)00018-7

Steve, W. K., Nathan, E. P. (2011). The Oxford Handbook of Lifelong Learning. Londong: Manuel London.

Wahlgren, B. (2016). Adult educators' core competences. International review of education, 62(3), 343-353. doi:10.1007/s11159-016-9559-4

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Battulga, K., & Sandui, E. (2022). Determining the competencies of lifelong education teachers using the delphi method. Lavai - International Journal of Education, 18(27), 35–51. https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2496

Issue

Section

Articles