Study of the Physical Development and Preparedness of Non-Physical Education Students: On The Example of Hulunbeier University

Authors

  • Tuul Suvd Department of Physical Education, Physical Education School, Mongolian National University of Education ,Ulaanbaatar, Mongolia
  • Chun Yan Department of Physical Education, Physical Education School, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Oyundari Tumennast The Institute of Physical Education, the Hulunbeier University, Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), The People’s Republic of China

DOI:

https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2494

Keywords:

Physical ability, physical fitness, speed, strength, flexibility, endurance

Abstract

It has been observed that excessive intellectual load, physical inactivity, and the Covid-19 pandemic have a negative impact on the health, physical development, and preparedness of students. Even though there is a study that claims 55% of China’s population monitors their physical development and preparedness by themselves, it is not yet clear whether it is done scientifically accurate. Consequently, there is a need to study the level of physical development and preparation of students. When assessing the level of physical fitness of the students of Hulunbeier University, we used the sports fitness standards of students issued by the General Sports Committee of the People's Republic of China (PRC). The survey subjects were 3178 first-year students of Hulunbeier University. Student's physical development was determined by comparing body weight and height, while the students’ physical preparation was determined by mobility tests measuring speed, strength, flexibility, and endurance. The average level of physical fitness for female students was 65.2 (SE=0.226), and the overall average for male students was 60.6 (SE=0.226). When compared to the numerical values specified in the standard, the performance rate is close to or below average. The problem of physical development and preparation of students is one of the most pressing problems in modern times.

Биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтийг судалсан нь: Хөлөнбуйр дээд сургуулийн оюутнуудын жишээн дээр

Хураангуй
Оюуны хэт их ачаалал, хөдөлгөөний идэвхгүй байдал болон Ковид-19 цар тахлын байдал оюутнуудын эрүүл мэнд, бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтэд сөргөөр нөлөөлж буй нь ажиглагдаж байна. БНХАУ-д хүн амын 55% нь бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтээ өөрөө хянадаг гэсэн судалгаа байдаг боловч бодит байдал дээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэн зөв хянадаг эсэх нь хараахан тодорхой биш байна. Иймд бид оюутны бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилт аль түвшинд байгааг судлах шаардлага, хэрэгцээ зүй ёсоор тавигдаж байна. Хөлөнбуйр Дээд Сургуулийн оюутнуудын бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг үнэлэхдээ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын (БНХАУ) Спортын Ерөнхий Хорооноос гаргасан оюутан суралцагчдын спортын чийрэгжүүлэлтийн стандартыг ашиглан тооцсон. Судалгаанд Хөлөнбуйр Дээд Сургуулийн 1-р курсийн 3,178 оюутан хамрагдав. Оюутны бие бялдрын хөгжлийг биеийн жин, биеийн өндрийн үзүүлэлттэй харьцуулах аргаар, оюутны бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хурд, хүч, уян хатан, тэсвэрийн чадавхуудыг тодорхойлох хөдөлгөөний тестийн аргаар тодорхойлов. Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн дундаж түвшин эмэгтэй оюутнуудын хувьд 65.2 (SE=0.226), эрэгтэй оюутнуудын нийт дундаж 60.6 (SE=0.226) гарсан. Стандартад заасан тоон утгатай харьцуулан үзэхэд дөнгөж тэнцсэн буюу дундаж үзүүлэлтээс доогуур амжилтыг үзүүлсэн байна. Оюутнуудын бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтийн асуудал орчин үед тулгамдаж буй асуудлын нэг хэмээн үзэж байна.

Түлхүүр үг:Бие бялдрын чадавх, бие бялдрын бэлтгэлжилт, хурд, хүч, уян хатан, тэсвэр

Abstract
141
PDF 203

Author Biography

Chun Yan, Department of Physical Education, Physical Education School, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

The Institute of Physical Education, the Hulunbeier University, Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), The People’s Republic of China

References

Алтанцэцэг, Л. (2009). Бие бялдрын хүмүүжлийн онол, арга зүй. Улаанбаатар: Адмон ХХК.

Chun, Y, (2022). Research and experiments results to improve students' physical preparation. Journal of Graduate University of Mongolia, 4 (5), х.92-98.

Chernikova, O., Heitzmann, N., Fink, M. C., Timothy, V., Seidel, T., Fischer, F. (2019). Facilitating diagnostic competences in higher education - a meta-analysis in medical and teacher education. Educational Psychology Review,32:157-196, doi: https://doi.org/10.1007/s10648-019-09492-2

Central Committee of the Party of China, State Council. (2020). Suggestions for strengthening youth sports and increasing physical fitness of young people. policy document. Beijing.

Лхагвасүрэн, Г. (2002). Спортын дасгалжуулалтын онолын үндэс. Улаанбаатар: Адмон ХХК.

Ильинича. В.И., Гардаринки. М. (2000). Физическая культура студента. Москва

Ministry of Education, Department of Sports General Administration of China. (2007). National standards for student physical health. Beijing.

Shi, Y., Yu, Z. (2016). The problem of differentiating the concept of physical exercising. Chinese school physical education, 17(39), 5-12.

Туул, С. (2012). Идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл амьдралын үндэс. Улаанбаатар: Спектр хэвлэл ХХК.

Түмэнтөгс, Д., Болд-Эрдэнэ, Б. (2022). Оюутнуудын мөрний уян чадавхын түвшинг олон улсын сорилын үзүүлэлттэй харьцуулан судалсан нь. Биеийн тамирын боловсрол, спортын хөгжил. 4(3), 75-80.

Tammelin, T., Näyhä, S., Laitinen, J., Rintamäk, H., Järvelin, М. (2003). Physical activity and social status in adolescence as predictors of physical inactivity in adulthood. Preventive Medicine, 37(4), 375-381, doi: https://doi.org/10.1016/S0091-7435(03)00162-2

Одбаатар, Г. (2017). Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн тайлан. Улаанбаатар.

Платонов, В.Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев: Олимпийская летиратура.

Ууганжаргал, Ц., Бат-Өлзий, Д. (2022). Оюутан залуучуудын бие бялдрын хөгжил, эрүүл мэндийн ойлголт ба цар тахлын нөхцөл байдлын судалгаа. Биеийн тамирын боловсрол, спортын хөгжил. 4(3), 150-157.

Уртнасан, Л., Нармандах, Б. (2021). Биеийн тамирын сургалтын арга зүй. Улаанбаатар.

Yong-Wook, K., Jinyoung, H., Kyungtae, J., Minsam, K., Jaewoo, P., Seungyup, L., Jin-Young, L. (2022). The connection to the public’s preferred sports analysis and physical education curriculum .PloS ONE,17(3),1/23-23/23, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264032

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Suvd, T., Yan, C., & Tumennast, O. (2022). Study of the Physical Development and Preparedness of Non-Physical Education Students: On The Example of Hulunbeier University. Lavai - International Journal of Education, 18(27), 14–23. https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2494

Issue

Section

Articles