Ц, Б., Х. Б, В. Е. Шабанова, Е. И. Васильева, О. Г, and Ц. Ц. “Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 57, no. 221, May 2017, pp. 18-28, doi:10.5564/pmas.v57i221.749.