Аюурзана, Б. “ЛАТТИС БОЛЬЦМАНЫ АРГААР СҮВЭРХЭГ ОРЧИН ДОТУУРХ ЧӨЛӨӨТ ГАДАРГУУТАЙ ШИНГЭНИЙ УРСГАЛЫГ ЗАГВАРЧЛАХ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 01, Apr. 2016, pp. 42-54, doi:10.5564/pmas.v56i01.674.