Энхтайван, Д., and Э. Авирмэд. “МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 54, no. 3, Feb. 2016, pp. 35-43, doi:10.5564/pmas.v54i3.644.