[1]
Б. Д, Ж. Н, and Ц. Б, “ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 2, pp. 4–13, Aug. 2017.