[1]
Б. Б and Н. М, “Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 221, pp. 82–92, May 2017.