[1]
Т. А, А. Г, and Д. Ч, “Хийжүүлэх урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг тодорхойлох судалгаа”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 221, pp. 54–64, May 2017.