[1]
Б. Ц, Х. Б, В. Е. Шабанова, Е. И. Васильева, О. Г, and Ц. Ц, “Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 221, pp. 18–28, May 2017.