[1]
М. Ургамал, “ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 86–94, Nov. 2016.