[1]
Б. Пагмадулам, М. Канна, Д. Цэрэндулам, and Ц. Рэнцэнханд, “МОНГОЛ ОРНЫ ХӨРСНӨӨС ЯЛГАСАН АКТИНОМИЦЕТИЙН АНГИЛАЛЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 66–72, Nov. 2016.