Ц, Б., Б, Х., В, Ш. Е., Е, В. И. and Б, Э. (2017) “УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНГӨН ХӨРСӨН ДЭХ ХҮНД ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ ХЭЛБЭРИЙН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(3), pp. 21–36. doi: 10.5564/pmas.v57i3.886.