Д, Б., Н, Ж. and Б, Ц. (2017) “ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), pp. 4–13. doi: 10.5564/pmas.v57i2.847.