Д, Н.-Э. (2017) “Улаанбаатар хотын шилжих хөдөлгөөн ба шилжин ирэгсдийн нийгмийн байдал”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 53(206), pp. 43–50. doi: 10.5564/pmas.v53i206.818.