Б, Б. and М, Н. (2017) “Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), pp. 82–92. doi: 10.5564/pmas.v57i221.755.