А, Т., Г, А. and Ч, Д. (2017) “Хийжүүлэх урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг тодорхойлох судалгаа”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), pp. 54–64. doi: 10.5564/pmas.v57i221.752.