Ц, Б., Б, Х., Шабанова, В. Е., Васильева, Е. И., Г, О. and Ц, Ц. (2017) “Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), pp. 18–28. doi: 10.5564/pmas.v57i221.749.