Пагмадулам, Б., Канна, М., Цэрэндулам, Д. and Рэнцэнханд, Ц. (2016) “МОНГОЛ ОРНЫ ХӨРСНӨӨС ЯЛГАСАН АКТИНОМИЦЕТИЙН АНГИЛАЛЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 66–72. doi: 10.5564/pmas.v56i3.692.