Одгэрэл, Б. and Цэрэндулам, Д. (2016) “DUNALIELLA ЗАМГИЙН ФИЗИОЛОГИ, БИОХИМИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), pp. 60–65. doi: 10.5564/pmas.v56i3.691.