Энхтайван, Д. and Авирмэд, Э. (2016) “МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 54(3), pp. 35–43. doi: 10.5564/pmas.v54i3.644.