Энхтайван, Д, and Э Авирмэд. 2016. “МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 54 (3):35-43. https://doi.org/10.5564/pmas.v54i3.644.