Ц, Б., Б, Х., В, Ш. Е., Е, В. И., & Б, Э. (2017). УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНГӨН ХӨРСӨН ДЭХ ХҮНД ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ ХЭЛБЭРИЙН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(3), 21–36. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.886