Д, Б., Н, Ж., & Б, Ц. (2017). ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), 4–13. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i2.847