Б, Б., & М, Н. (2017). Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), 82–92. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.755