А, Т., Г, А., & Ч, Д. (2017). Хийжүүлэх урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг тодорхойлох судалгаа. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), 54–64. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.752