Ц, Б., Б, Х., Шабанова, В. Е., Васильева, Е. И., Г, О., & Ц, Ц. (2017). Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), 18–28. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.749