Нэргүй, Б. (2016). ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(2), 56–63. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i2.713