Одгэрэл, Б., & Цэрэндулам, Д. (2016). DUNALIELLA ЗАМГИЙН ФИЗИОЛОГИ, БИОХИМИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(3), 60–65. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i3.691