Сономдагва, Ч., Бямбацэрэн, Ч., & Даваадорж, Д. (2016). УЛААНБААТАР ХОТЫН СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ДҮН. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 56(01), 114–126. https://doi.org/10.5564/pmas.v56i01.681