Энхтайван, Д., & Авирмэд, Э. (2016). МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 54(3), 35–43. https://doi.org/10.5564/pmas.v54i3.644