(1)
Б, Б.; М, Н. Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 82-92.