(1)
Ч, Э.; С, П.; Ч, Ч.; Б, Г.; Д, Б. Бүтэн навчит хонлэн (lagotis Integrifolia Schischk)- гоос ялгасан диосметиний бүтцийн судалгаа. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 65-70.