(1)
А, Т.; Г, А.; Ч, Д. Хийжүүлэх урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг тодорхойлох судалгаа. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 54-64.