(1)
Ц, Б.; Б, Х.; Шабанова, В. Е.; Васильева, Е. И.; Г, О.; Ц, Ц. Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 18-28.