(1)
Пагмадулам, Б.; Канна, М.; Цэрэндулам, Д.; Рэнцэнханд, Ц. МОНГОЛ ОРНЫ ХӨРСНӨӨС ЯЛГАСАН АКТИНОМИЦЕТИЙН АНГИЛАЛЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 66-72.