(1)
Одгэрэл, Б.; Цэрэндулам, Д. DUNALIELLA ЗАМГИЙН ФИЗИОЛОГИ, БИОХИМИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 56, 60-65.